Skip to main content

Full text of "Qvaestionvm grammaticarvm"

See other formats


871 
A47Yk KEIL DE ARVSIANI MESSII EXEMPLIS 
ELOCVTIONVM The per :harging this material is responsible for on or before the Latest Date stamped below. 

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for discipli- 
nary action and may result in dismissal from the University. 
To renew call Telephone Center, 333-8400 

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN - 


r L161— O-1096 
Digitized by the Internet Archive 

in 2012 with funding from 

University of lllinois Urbana-Champaign http://archive.org/details/qvaestionvmgrammOOkeil INDEX SCHOLAEVM 

IX 

VNIVERSITATE LITTERARIA FRIDERICIAM HALENSI 
CVM VITEBERGENSI CONSOCIATA: 

PER AESTATEM 

ANNI MDCCCLXXIX 

A D I K XXI M. A P R I L I S A D D I E M X V. M. A V G V S T I 

PVBLICE PRIVATIMQVE 
HABENDARVM, He.veki Keilii QYAESTIONVM CiRAMMATICARVM 1'. VI 
DE AKYSIAXI MESSII EXEMPLIS ELOCYTIONVM HALAE FOEMIS II E N 1) E I- 1 1 S. p 3Q5SA ^ VNIVERSITATIS FRIDERICIANAE 
RECTOR 

RICARDVS VOLKMANN 

CVM SENATV 

S. D. 
CIVIBVS SVIS. 

Arusiani Messii habemus librum qui inscribitur exempla elocutionum, in quo vaiiae elocu- 
tiones nominum et verborum per ordinem litterarum digestae et exemplis quattuor auctorum, Ver- 
gilii Terenrii Sallustii Ciceronis, confirmatae sunt . liunc ex Gudiano codice Lindemannus in primo 
volumine grammaticonun latinorum edidit . scriptum autem esse librum sub finem quarti post 
Christum natimi saeculi [testinionio veteris codicis Berolinensis olim Santeniaui 66 cognovimus . in 
eo codice enim p. 218 et 219 leguntur tituli librorum nonnullorum nono saeculo scripti, quos 
Hauptius opusc. v. III. p. 425 edidit, inter quos in fine indicis Arusiani liber descriptus est ita, m- 
cipit Messi oratoris de elocutionibus \ Ohjbrio et Probino Messius . Olybrium autem et Probinum, 
ad quos librum scriptum fuisse hoc testimonio comperimus (nam in co libro quem nunc habemus 
eorum mentio facta non est) consules fuisse anno p. Clir. n. 395 constat . unde sequitur aut hoc 
ipso anno, tum cum illi collegae erant, aut circa hoc tempus ad illos a grammatico librum missum 
esse . nam quoniam fratres erant Olybrius et Probinus, potuerunt eorum nomina, sicut adnotavit 
Hauptius, etiam praeter consulatus occasionem uni libello inscribi . ad ideni tempus pertinet, quod 
Arusianus inter exempla quattuor veterum scriptoriun duo posuit Symmachi, aequalis sui, exempla 
p. 217 et p. 244 . neque enim dubitandum est quin haec ab ipso grammatico scripta, non postea 
exemplis ab illo collectis addita sint . oratoris titulum liaud insuetum etiam grammaticis illius ae- 
tatis fuisse adnotavit Ruhnkenius praef. in Rutil. Lup. p. XXVT . praeterea in inscriptione codicum, 
quos postea indicabo, dicitur vir clarissimus comes primi ofdinis . dignitatem autem comitum 
primi sec ndi terrii ordinis, de qua dixit Mommsenius mem. delT Inst. v. II. p. 302 et Heini. 
v. IV. p. 127, post Constanrini aetatem institutam esse scimus . ex posterioribus scriptoribus nmis 
Cassiodorius huius libri mentionem fecit, instit. div. lect. c. 15 p. 517 ed. Gar., regulas igitur eh- 
cutionum latinarum, id est quadrigam Messii, omnimodis non seguaris, ul>i tamen priscorum co- 
dicuni auctoritate convinceris. 

Nunc vero omnis libri memoria uno vetere codice, qui Bobii olini repertus et deinde post 
finem quinti decimi saeculi saepe descriptus est, continetur . is in catalogo codicum Bobiensium 
a. 1461 facto, quem Amedeus Peyron post Ciceronis orationum fragmenta edidit, descriptus est ita 
p. 29 sq., Ysidori episcopi Tractakis de astronomia . Eiusdem liber de usu iitfcrarum . Ysidori 
senioris liber promiorum . Eiusdem liber de vita vcl obitu sanctorum qui iu domino precessenmt. ui^ivtKSirv OF 
Eiusdem Tractatus dc interpretatione nominum hebraiicorum . Tractatus ceJilongi de ortliO(jraphia._ , '- UNOls L '8RARY 

AT URBANA-CHAMPAIGN 
Prisiani granw.tici vel porte . Adamanti sive martirii de B nmta et U rocali . De emendaUone et 

i* notis veterum librorum . De distinctionibits . De positione . Augustini Tractatus ad petrum de 
vera fide . Ysidori episcopi liber sccundus de interpretatwne nominum hebraycorum . (Jiclus pascalis 
vid. modus adinveniendi festum pasce . Arusiani messi vc. or. eomitis primi ordinis Exemplaria 
elocutionum ex Virgilio Salustio Terrcntio Cicerone digesta per litteras alphabeti . omnia suprascripta 
in littera lonqobarda obscura . parvi vol . hic codex igitur una cum reliquis libris, quos ;i . 1493 a 
Georgio Merula Bobii inventos et proximis annis post exemplaribus manu scriptis et impressis pro- 
pagatos esse scimus, in lucem protractus est . quamquam enim in iis quae a Raphaele Volaterrano 
in commentariis urbanix et a Georgio Galbiato in praefatione Terentiani Mauri de libris a Merula 
inventis memoriae prodita sunt Arusiani mentio facta non est, tamen codicem in quo eius liber 
scriptus erat tum inventum et descriptum esse constat . nam et Velii Longi et Adamantii Martyrii 
libri, qui in eodem codice scripti erant, illis locis quos modo dixi commemorati sunt. et cum his 
aliorumque granimatieorum hbris Bobii inventis inde ab illo tempore Arusiani libei' descriptus 
est . in Bobiensi codice autem non solum praefatio ad Olybrium et Probinum omissa erat, sed 
• tiain iu tine libri quaedam perierant . nam praeter subscriptionem in reliquorum librorum apo- 
graphis additam, in hoc uno omissam, ex elocutionibus a V littera incipientibus, de quibus haud 
dubie olim plura scripta erant, pauca relicta sunt. 

Apographum codicis Bobiensis Ianus Parrhasius sibi paraverat, quod postea cum aliis 
Parrhasii libris in bibliothecam regiam Neapohtanam delatum nunc inter codices eius bibliothecae 
est IVA 11, in quo post Longi et Martyrii libros hic Arusiani liber legitur ita inscriptus, Comelii 
Frontonis \ Incipit Arusiani messi Rc or comitis primi ordinis exempla elocutionum \ Ex tiergilio 
Salustio Terentio Cicerone digesta per litteras. Iannellius catal. bibl. Neap. p. 10 A. Cornelii 
Frontonis exhibuit, et videntur unius litterae vestigia ante Cornelii relicta esse. scriptura autem 
veteris archetypi, ex quo codex descriptus erat, in eo ita repraesentata est, ut vitiosae lectiones 
accurate repeterentur atque ea etiam quae tamquam corrupta tribus punctis supra positis, sicut 
fieri solet in Bobiensibus codicibus, notata erant, eodem modo exhiberentur . ex hoc codice 
descriptus est alter Neapolitanus H r A 12, qui ipse quoque ohm Parrhasii fuit, in quo Arusiani 
liber post eosdem libros quos supra dixi et post catholica Probi, quae item Bobii inventa erant, 
seriptus est . inscriptionem ab eo qui apographum fecerat omissam postea ex priore codice 
Parrhasius addidit, Arusiani Messi etc. idem in margine adnotavit haec, Arusiani a quibusdam 
substitutum erat Cornelii Frontonis improbe . scriptura, quae ex priore codice accurate repetita 
erat, multis locis partim a Parrhasio partim aha manu adscriptis coniecturis vel mutatis litteris 
correcta est . utriusque codicis notitiam debeo dihgentiae et promptae erga me voluntati Gustavi 
Iuergensii olim Halensis, nunc Neapolitani, qui priorem codicem cum editione Lindemanni contulit, 
alterum ex priore descriptum esse, id quod in aliis libris qui in utroque codice script? sunt 
cognoveram, de Arusiano quoque certis indiciis confirmavit . ex duobus Parrhasii codicibus autem 
deinde notitia libri longius propagata est . et quoniam multi eum olim, antequam editus est, variis 
apographis adhibitis propter exempla veterum scriptorum a grammatico adscripta usui-pavemnt, 
operae pretium esse visum est, quos quisque auctores in ea re secutus sit, hac scribendi occasione 
oblata investigare et adpositis testimoniis comprobare. 

Primum igitur Ioannes Pierius Valerianus in castigationibus in Virgilium Romae a. 1521 
primum editis cum alios grammaticos, quos a Parrhasio acceperat, tum Arusianum saepius 
commemoravit . de codice autem quo usus est scribit haecinVerg. bucol. 1,80, „Sed hanc noctem 
agnoscil Arusianus Mcssus in eodem Elocutionum libello, qui falso sub alterius nomine circum- 
fertur, cuius legitimam inscriptionem inveni in lani Parrhasii Bibliotheca" . deinde Nicolaus 
Eeinsius a,1647, tiun cum per aliquot menses Neapoli versabatur, Parrhasii codicesvidit et alterum eorum descripsit . qua de re in duabus epistulis Neapoli ad I. F. Gronovium datis scripsit haec 
syll epist. ed. Burm. v. III p. 181 die 20 Mai a. 1G47, „Futurum video ut aestas proxima hic mihi 
transigatur. Inveni enim Grammaticorum nonnullorum opuscula, hactenus ni fallor inedita, magno 
mihi usui futura, quae omnino velim describere. Inter (pios Volusianus Messus, quem alii 
Cornelium Frontonem volunt. Is fragmenta Ciceronis ac Sallustii niulta citat, quae in eorum 
operibus frustra quaerantur. In phrasibus minus usitatis annotandis potissimum occupatur, quas 
ex quatuor auctoribus selegit, Virgilio, Terentio, ac iis, quos iam nominavi. Ubi Macrobii 
Satnrnalia absolvero (quorum veterrimus codex, sed non nndtum a vulgatis editionibus diversus) 
ad Vblusianum describendum transibo' 1 . ib. p. 184 mense Iunio a. 1G47, „Nunc sum in describendo 
Arusiani Messi de elocutionibus libellO, in quo fragmenta Ciceronis et Sallustii multa" . de eodem 
invento Isaacus Vossius ad X. Heinsium scripsit ib. p. 5G9 et 579 . erant autem codices tum, cum 
Heinsius eos videbat, in monasterio S. Ioannis in Carbonaria, in quo libros Parrhasii ex hereditate 
Aatonii Seripandi, cui ille eos legaverat, diu servatos esse constat, priusquam in publicam biblio- 
thecam delati sunt . postea Garatonius exempla Ciceronis ex Neapolitano codice descripta habebat 
eaque in editione orationum Ciceronis saepe commemoravit . eius verba sunt haec Cic. orat. v. VII 
Neapoli a. 1786 praef. p. VI, „Is denique (Franciscus Grualterius) his paucis diebus ex Neapolitano 
Arusiani Messi codice, quem aedes possidet Apostolorum, rogatu meo elocutionum exempla Tulliana 
descripsit Quum enim grammaticos a Putschip conlectos, Quioctilianum, aliosque rhetores, Gellium, 
Nonium, Isidorum, Donatum, Servium, Horatii, Lucani, Statii scholiastas, et quidquid antiquorum 
potui. diligenter adhibuerim, ad eos locos, quos ab iis productos a me tractari oportebat, neque me, 
post aliorum operam in ea re, meam perdidisse arbitrarer: moleste ferebam unum mihi Arusianum 
deesse, quem tamen editum in Stubeliano Fabri thesauro inaudiveram: idquc incommoduni Gual- 
terius a me non levi suo incommodo depulit" 

Plurimi tamen qui post Heinsium vel singulos Arusiani ,locos citaverunt vel totum librum 
descripserunt apographo potius Heinsii quam ipsis Neapolitanis codicibus videntur usi esse . nam 
ut omittam quae ipse Heinsius in notis ad Ovidium, Vergilium, Valerium Flaccum et in adver- 
sariis inde deprompsit, ex eius schedis petita sunt quae Ioannes Rhodius in lexico Scriboniano 
p. 344 deArusiani hbro scripsit, „Abstinet se illare: Arusianus Messus MS in Exemplis elocutionum, 
apud Clericos Regulares Neapoli. Cuius loco in quibusdam codicibus perperam Cornelii Frontonis 
nomen scriptum observavit Nicolaus Heinsius a ; item quae de codice quodam Graevii Fabricius in 
indice bibliothecae latinae v. III p. 914 rettulit, „Arusiani Messii primi ordinis V. C. CR. Comitis 
elocutionum libellum ex Virgilio, Sallustio, Terentio, Cicerone per litteras digestum allegat Nic. 
Heinsius ad Valerium Flaccum p. 174. 282. 336. Illum e Codice B. Godfridi Graevii, Consulis 
Lipsiensis, Andreas Stiibelius suis locis inseruit novae editioni thesauri eruditionis Scholasticae 
Basilii Fabri Lips. 1710. 1717 fol." . ceterum perpauca tum in novam thesauri editionem exArusiani 
hbro recepta sunt . post mortem Heinsii eius schedae ad Dorvillium pervenerunt , apud quem 
Petrus Burmannus Secundus eas denuo descripsit, de quo in commentario de vita N. Heinsii 
ante illius adversaria edito p. 9 de itinere Italico Heinsii et invento ab eo Arusiani libro disserens 
scribit haec, „Passim enim Arusiani Elocutionum libellum ad partes vocat in Commentario Virgi- 
liano Pierius Valerianus, Carrio ad Sallustium non semel, qui et fragmenta Sallustii ex eo conlecta 
inlustravit, et in notis pag. 451 Ed. Grut. inscite ab aliis Cornelio Frontoni tribui hunc foetum 
observat; idque Heinsii nostri testimonio usus notavit Rhodius ad Scribon. Largum pag. 344. 
Eius autem exemplar apographum describere aliquando mihi licuit beneticio Pliil. D^Orvillii, qui 
et hunc thesaurum inter alia literaria peregrinationis ItaUcae spolia , quibus onustus in patriam 
rediit, adservat" . descripsi haec, ut iudicari possit, utrum de Heinsii exemplo an de novo Arusiairi apographo a Dorvillio faeto Burmannus haec narret . in Burmamii autem apographo Ruhnkenius, 
(|iii in praefatione ad Kutilium Lupum p. XXYI et saepius in notis ad Vellemni Arusiani men- 
tionem feeit, librum legis.se videtur . plura ipse Burmannus variis locis ex eo deprompsit . eodem 
apographo et alio quodam, quod ipsum quoque Burmannus possidebat, usus est Petrus Bondamus, 
qui, cuni editioncm Arusiani pararet, a. 1760 Burmanni oxomplum cum notis quibusdam et 
coniecturis ab illo additis descripsit et alterius discrepantiam in margine adnotavit . haec manu 
Bondami scripta cum paucis chartis novae editionis typis expressae, quam ille inceperat, ^*'<\ mox 
omiserat, nunc in Leidensi bibliotheca servantur inter codices Perizonianos 84 . inscriptioni libri 
ex Neapolitanis codicibus repetitae, Aruskmi Messi sqq., addita est adnotatio Parrhasii supra relata, 
Arusiani a gmbusdam substitutum erat CornelU Frordonis inqnobe . ex quo apparct non priorem 
codicem Neapolitanum, sed illum alterum, in quo scriptura archetypi ab Italis correcta erat, ab Heinsio 
descriptum vel certepraeter priorem in describendo adhibitum esse. ipse Bondamus apographo suo sub- 
scripsit haec, „Petrus Bondam ex Apographo Elegantissimo Petri Burmanni Secundi, qui illud descrip- 
serat ex codice V. Cl. J. Ph. Dorville, descripsi et absolvi Zutphaniae d. XVII tulii MDCCLX" . deinde dc 
utroque apographo, quo usus erat, in scheda codici praefixa monuit haec, „Ex Apographo Burmanni 
ipsiusmet manu scripto descripsi haec. Idem vero Burmannus et alterum communicavit Apographum 
ab alio scriptum, quod cum nostro contuli et variationes exinde excerptas et margini adscriptas 
notavi A2. Tn isto autem Apographo loca autorum, ubi inveniri possunt, eodem modo, ac in 
Burmanniano notata erant. Ex isto autem Apographo suum non confecit Burmannus . patet id »•• 
pag. 17. 99. 127. 169, ubi plura habet Burmannianum exemplum" . hoc Bondami codice, qui nunc 
est Perizonianus , Martinus des Amorie van der Houven in specimine litterario de uonnulhs locis 
veterum scriptorum cum appendice de Arusiani Messii exempKs elocutionum Amstelodami a. 1845 
usus est et nonnullas codicis lectiones protuht . sed praeter Bondamum Santenius quoque a Bur- 
manno apographum libri acceperat, quod postea cum rehquis Santenii libris in Berolinensem 
bibliothecam translatum est ibique nunc inter Diezianos codices habetur 97.4. in eo quoque, sicut 
in Perizoniano, notae Burmanni additac sunt, quibus alia manu praescripta sunt haec, „Arusianum 
ex codice PhUippi D'Orvillii descripserat Burmannus Secundus, qui apographo sequentia fere 
adnotaverat" . ex Santenii copiis olim Martyni-Laguna novam Arusiani editionem paravisse dicitur, 
de quo Beierus in Cic. fragm. orat. p. Scaur. p. 196 narrat haec. „Dudum ante Maium apographum 
d^Orvillianum editioni paraverat adiectis Laurentii van Santen obss. Io. Aloys. Martyni-Laguna, 
multis exemplis (ut ipse milii httei-is significavit) locupletius. Sed post obitum viri in relictis 
chartis nihil inventum est; superstes tamen opus illud incendio fuerat" 

Ad hos codices, quorum duo, Leidensis et Berolinensis, nunc supersunt. accedit tertius, ex quo 
Arusiani librum a Lindemanno editum esse supra dixi, Gudianus bibliothecae "Wolfenbuttelanae 281 
a. 1659, ut scribit Ebertus bibl. Guelferb. cod. p. 113, ipsius Gudii manu e codice manu iscripto 
transcriptus . de hoc non quaesivi, utrum ex Neapohtano eodice an ex apographo Hcinsii a Gudio 
descriptus sit, quod facilius inspecto codice quam ex lectionibus a Lindemanno exhibitis iudicari 
poterit . neque ad fidem codicis existimandam multum interessc puto, ex quo fonte coniecturae, 
quibus in hoc, sicut in rehquis apographis, scriptura archetypi saepe mutata est, ductae sint. 

Verum praeter hos libros, de quibus adhuc dixi, in quibus solis nunc Arusiani Messii nomen 
legitur, sunt alii, qui pro eo nomen Cornclii Prontonis, quod cum illo coniunctum esse in Par- 
rhasii codice dixi, praescriptum habent . huius modi libros novi tres extremis quinti decimi vcl 
primis sc\ti decimi saeculi annis scriptos, unum Vaticanum 3402, qui olim Pulvii Vrsini fuit, 
alterum item Vaticanum 5216,tertium Ambrosianum D498inf., in quibus codicibus hicliberpraescripto 
tituln Cornelii Frontonis exempla ebcutionum post Velii Longiet Adamantii Marryrii libros, qui in N"ea- politanis quoque codicibus ante illum seripti sunt, legitur . iis autem et duobus praeter lios Vati- 
eanis Angelus Maius usus est, eum librum eodem titulo, quem modo ex manu scriptis codicibus 
exhibui, inscriptum, antequam Arusiani liber a Lindemanno editus est, ederet bis, primum ex Am- 
brosiano codice Mediolani a. 1815 una cum epistulis et orationibus Frontonis tum primum editis, 
deinde adhibitis Vaticanis codicibus in repetita Frontonis editione Eomae a. 1823 . de libris manu 
scriptis autem, quos usurpaverat, in secunda editione haec adnotavit, „Grammaticum opuseulum 
exempla elocutionum tribuitur Cornetio Frontoni in quinque codicibus a me observatis, in ambro- 
siano videlieet uno et in quatuor vatieanis, quorum tamen unus nonnisi selecta quaedam liabet, 
quae ab exemplari Basilii Zanchii nianu scripto desumpta dicuntur" . sed in iis quae Maius ex his 
eodieibus praescripto Frontonis nomine edidit multa quae in apographis Arusiani, de quibus supra 
dietum est, leguntur et postea a Lindemanno e Gudiano eodiee primum edita sunt omissa erant. 
nam uon solum exempla scriptorum in hocFrontonis qui dicitur tibro neglegenter scripta et omissis 
voeabulis quibusdam, quae apud Arusianum inveniuntur, interdum decurtata erant, sed ipsae etiam 
elocutiones cum exemplis ab illo adscriptis saepe deerant . quo factum est ut postea adhibito Aru- 
siani eodice hber plurimis locis augeretur atque etiam nova quaedam historiarum Sallustii et oratio- 
num Ciceronis fragmenta, quae antea edita nondum erant. adderentur. 

Eodem autem genere codicum vel potius excerptorum, quae Frontonis nomine vulgo ferebantur, ii 
qui primi infragmeutis Sallustii etCiceronis coltigendis operam coll ocaverunt usi sunt et exempla in illis 
eitata in suas fragmentorum editiones receperunt . ad hunc fontem enim revocanda est memoria Froii- 
tonis ab AJdo Manutio, Fulvio Vrsino, Iano Dousa in notis ad Sallustium, a Carolo Sigonio et Andrea 
Patricio in fragmentis Ciceronis saepe appellati . ex his quoque adscribam quae ilii de libris manu 
scriptis a se adlhbitis memoriae prodiderunt maximam partem a Maio indicata . Sigonius in Cic, 
fragm. Venetiis 1560 f. 50, Cic. de rep. I 12, 18 nuntiatum est venire Laelium domoque iam exisse, 
,.Hoe autein fragmentum, ut multa post aha, ex Cornehi Frontonis grammatici ueteris hbro quo- 
dam, qui EJoeutionum exempla inscriptus est, mutuatus sum . quem librum ex intimis Rainutii 
Farnesii, Cardinatis iJlustrissimi, tliesauris, domino ipso concedente sumptum ad me Roma iuuenis 
omatissimus atque doctissimus Fuluius Vrsinus, aniicus meus, misit . liic autem, cum praeclara 
multa. eaque incognita Ciceronis ad antiqui latini sermonis formulas demonstrandas exempla con- 
tineat, adeo milii ad liaec concinnanda fragmenta fuit commodus, ut, quidquid iis ornamenti hac 
uoua editione accesserit, id omne liumanissimi principis liberalitati, et ad bonarum litterarum studia 
fouenda, et ueterem earum laudem renouandam nati, acceptum referendum sit u : cf. Aras. p. 227. 
Patricius in Cic. fragm. Venetiis 1505 apud Graevium Cic. orat. v. ITI 2 p. 942 quod non detredare 
militiam, sed defendere provinciam iudicata est, ,,Fragmentum recens allatum a me ex Frontonis 
quodam Jibro, qui conturet exempla elocutionum. Quem qiudem librum, cum Io. Zamoscius noster, 
adolescens litteratissimus, ex Itatia in Poloniam ad me misisset , quoniam antea quoque ex eo 
Sigonius quadraginta fere alia fragmenta elicuerat, inque suam posteriorem editionem transtulerat; 
dedi et ipse operam , ut inde etiam et huic nostrae commendarioni accessio nonnulla quaesita esse 
videretur u : ef. Arus. p. 226. Manutius in Sallust. Venetiis a . 1563 , fragm. liist. I 32 ed. Dietsch 
Nilvil ob tantam mercedem sibi abnuituros, .,Ex Cornelii Frontonis deExemplis elocutionum libello, 
nondum edito, quem legi commodatum a Scipione Pettio, uiro optimo, et singulari quadam in 
pervestigandis Veterum hbris dihgentia praedito" : cf. Arus. p. 210. Vrsinus not. in Sallust. Ant- 
verpiae 1595 p. 345, Sall. bell. Iug. 97, 5 pars equos escendere , „ita v. c. et ita Cornehus Fronto u : 
cf. Arus. p. 229. ib. p. 359 fragm. hist. II 61 circumuenti dextra, unde ferrum erat, saxa aut quid 
tale capiti affligebant, ,,Puto legendum caput ex Frontone, qui fragmentum adducit u : cf. Arus. p. 215. 
maximam horum partem ex codice Vrsiniano, qui nunc Vaticanus est, ductam esse apparet. Denique ex hoe genere eodicum fuit is quo Ludovicus Carrio in edirione Sallustii Antver- 
piensi a. 1579 usus est, quamquam ls non Frontonem, sed Arusianum Messum, quem dicit, auctorcm 
libri appellavit. hoe nomine enimsaepius eum commemoravit eique primusea quae antea Frontone 
auctore recepta erant vindicavit, in SalL fragm. lii.st. I!) p. 6 ed. Haverc. armata montem sacrtm 
atgue Aventinum insedit, „Arusianus Mess. libello de elocutiomun exemplis, quena quidam iuepte 
pariter ©t inscienter Cor. Frontoni rribuunt, haec Sallustiana citat": cf. Arus. p. 236. ipsum codicem 
Elnonensem fuisse dicit in fragm. hist. 1 85 p. 35 ed. Hav. mMuraverunt exercitum Dyrrhachium 
cogere, „Arusianus eodem quo superiora iibro: Cogo te domum. Dyrrhachium autem posui pro 
brachium, quod ita in libro Elnonensi esset" : cf. Arus. p. 218 . sedea quae e.\ hoc codice a Carrionc 
prolata sunt cum Maii codicibus ita consentiunt, ut in boc quoque similiter excerptum fuisse 
librum appareat . nam neque nllum ex fragmentis Sallustii quae postea in integris libris inventa 
sunt addidit neque ea quae omissis vocabulis in excerptis decurtata erant supplevit, sed omnia 
eodeni modo quo antea ex Frontonis libro edita erant repetivit . memorabilia huius rnodi exempla 
sunt liaee, in quibus ea qnae et in duabus editionibus Maii et in antiquissimis fragnientorum 
Sallustii collectionibus omissa neque a Carrione, quamvis is Arusiani nomen adscripserit, addita 
sunt uneis inelusi, p. 215 altum pedes tot, Sal. hist. HH clausi lateribus (altis) pedem: p. 236 insido 
illos — Sal. hist. I armata montem sacrum et Aventinum insedit, (idem m eodem paucos saltum 
insidentes): p. 257 insisto illo loco, Sal. hist. III locum nulhtm nisi quo armati institissent (ipsis 
twtum fore): p. 243 Kaptus hac re — Sal. hist. III (collegamque eius) Octavium mitem et captum 
pedibus: p. 253 patet tot pedibus, Sal.hist. IIII ad Siciliam vergens faucibus (ipsis) non amplius 
patet milibus V et XXX . coniectura inventam lectionem e codice suo protulit in fragm. liist. 124 
apud Axusianum p. 233, gnarus ittius, Sal. hist. I et numeri eorum Metettus per UUeras gnarus, 
ubi pro et numeri, quod in libris manu scriptis legitur, itineris scripsit hac addita adnotatione 
p. 40 ed.Hav., „ita in meoArusiano est, quod ab aliis Legivideo: et muneriseorum . male. Messus 
in locutione: gnarus illius" . ceterum post Carrionem non invenio a quoquam Elnonensem Arusiani 
eodicem usurpatum esse, neque inter eodices Elnonenses qui nunc supersunt eius memoria extat. 

Quo tempore autem Arusiani liber in lianc breviorem formam, quam ii codices de quibus 
modo dixi praebent redactus sit, vel qui factum sit ut in iis Frontonis nomen substitueretur, 
certo testimonio non constat . neque tamen videtur dubitari possc quin ad idem arcbetypum, ex 
quo integra Arusiani apographa ducta sunt. hi quoque codices revocandi sint . nam et lectiones 
eorum, quas Maius exhibuit, cum illis ita consentiunt, ut vix quicquam novi, quod quidem coniec- 
turae tribui nequeat, ex iis accedat, et iidem veterum grammaticorum libri, qui cum Arusiani libro 
in vetere Bobiensi codice inventi et ex eo descripti sunt, in bis quoque leguntur . itaque nisi forte 
duos Bobii inventos essc, putabimus codices, alterum integrum, alterum mutato auctoris nomine 
ex hoc ipso excerptum, sequitur ut neglegentiao Italorum omnis ista mutatio tribuenda sit. Fron- 
tonis veio nomine olim inscriptus ferebatur libcllus de differentiis a Parrhasio in editione Probi 
Vicetina a . 1509 primum editus, in quo nomen auctoris, quamvis non minus talsum sit quam in 
boc, tamen auctoritate nitebatur codicis Bobiensis, quandoquidem ad illum haud dubie referendus 
cst titulus in eommentariis urbanis Rapbaelis Volaterrani ct in editione principe Tercntiani Mauri 
inter codices Bobiensis relatus, Corneli Frontonis elegantiae latinae, quo Maius, qui multum operae 
frustra consumpsit, ut Arusiani librum Frontoni vindicaret, hunc ipsum indicari putabat . ex illo 
igitur Frontonis qui ferebatur libello de differentiis idem nomen ad hunc transferri potuit . atque 

ad -\ Parrhasii apographo, in quo nomen Frontonis adscriptum est excerpta tieri poterant, prae- 

seitiin cum Lougi ctMartyrii Iil>ri, qui cum illis in manu scriptis lil>ris coniuncti lcguntur, ex boc 
[pso, iKin o\ vetere archetypo descripti sint Longa disputatione opus fuit, ut explicaretur, quae fides iis quae inde ex longo tempore a 
viris doctis ex Arusiani libro prolata sunt habenda esset . nam eum omnis eius libri utilitas in 
magno numero exemplorum posita sit, ex quibus alia, quae ex historiis Sallustii et ex libris qui- 
busdam Ciceronis petita erant, hoc solo auctore servata, alia propter lectionis diversitatem me- 
moria digna sunt, in primis cavendum est ne pro genuinis veteris grammatici lectionibus eiTores 
vcl coniecturae eorum qui vetera exemplaria describebant accipiantur . in quo et olim multi errave- 
runt et, postquam editione Lindemanni aditus ad meliorem codicem paratus est, ii qui hunc tam- 
quam incorruptiun testem sequuntur denuo errant. ex iis autem quae supra de codicibus manu 
scriptis, qui nunc supersunt vel olim a viris doctis usurpati sunt, disputavi hoc apparere volui, 
omnes ex uno Bobiensi archetypo ductos esse, uno fortasse excepfb Elnonensi codice, quem Carrio 
adhibuit . de hoc enim propter diversam a reliquis apographis originem video dubitari posse, num 
ex eodem archetypo descriptus sit, quamquam nihil ex eo prolatum esse invenio, quo aliqua auc- 
toritas huic prae reliquis vindicetur. Bobiensis autem codicis scriphvram uuus Neapolitanus, quem 
priorem dixi, incorrupta fide repraesentat; in reliquis vetus scriptura ciun coniecturis Italorum et 
Batavorum, qui iu ea emendanda operam collocaverant, ita mixta est, ut fidem non habeant . nunc, 
iv modum prooemii haec commentatio excedat, de paucis Sallustii et Ciceronis exempfis, quae in 
editis adhuc exemplaribus corrupta feruntur, dicam breviter . itaque Neapolitani codicis scripturam 
ponam; ex reliquis apographis et ex editis exemplaribus ea qiubus opus esse videbitur adscribam. 
ad Sallustium igitur pertinent haec. 

p. 215 Adflictus illam rem Sal. hist. III adflicti alveos undarum malcato corpore \nter\hant, 
idem hist. II circumventis dextera nuda ferrum erat saxa aut quid tale capit adfligebant. prior 
Sallustii locus collato Nonio p. 406,10 ab editoribus emendatns est, adflicti alveos undarum vijnul- 
cato corpore interibant. nam ita scripserat Arusianus; plura quamvis eorruptis librorum manu 
scriptorum lectionibus praebet Nonius. neque qui sint alvei cuiquam dubium esse puto praeter 
Dietschium, qui alvos scripsit et partem corporis significari adnotavit fragm. hist. 111 24 . alterum 
exemplum, quod apud solum Arusianum legitur, variis coniecturis in apographis correctum est: pro 
capit in Grudiano codice scriptum est capita, Perizonianus in margine habet caput vel capita; 
Maius ex Ambrosiano edidit circumventi dextra, unde ferrum erat, saxa aut quid tale, caput ad- 
fliyebant. unde profecti editores fragmentorum niliil quod placere posset efiecerunt. quamquam 
autem diverso modo emendari posse corrupta verba scio, tamen non invenio probabifiorem emen- 
dationem quam hanc, circumventus dextera nuda ferrammta, saxa aut quid tale capita adfligebat. 
nam de uno homine ab hostibus circumvento dici indicat singularis numerus dextera nuda. simi- 
Hter singularis numerus restituendus est in alio Sallustii exemplo p. 256, praeminet illa re illam 
rem, Sab hist. II omnes qui circum suwt praeminent altitudine milium passuum duorum, nbi prae- 
minet scribendum esse vidit Lipsius apud Dousam. 

p. 211) Circumdat hoc iUi rei Virg. Aen. II circumdat loricam humeris. circumdata hac rt 
iUam rem Sdl. hist. I occupatusque collis ediUssimus et <h>h multa opera circumdata. circumdat 
haec res illam rem Virg. Aen. I argentum Pariusve lapis circumdatur auro. Lindemannus pro 
cvrcumdata utroque loco ex Gudiano codice edidit circumdat. collato autem E*risciano 1. XVp. 66, 
SdUustius in primo historiarwm „ad Olympum atque Phaselida", in <»il< j »i „adCorycum", in <o</< >n 
„apud Corycum" et „apud Lete oppidum" et „rejmJsus a Lete oppido" et „apud Ilerdam eum multa 
opera circumdata", facile fuit corrupta grammatici verba emendare, circumdat hoc i/li rei, Verg. 
Aeu. XII circumdat loricam humeris: circumdata haec res illam retn, SaJ. hist. 1 occupatusque coUis 
editisswnts a-pud llerdam, eum multa opera circutndata: circumdatur haec res iUa re Verg. Aen. I argentum etc. accusativus cum participio circumdatus coniunctas defenditur exempJo Oiceronis 
de div. II 2H,G2 quod anguis vectem circumieetus fuisset. 

p. 237 Instruitur huic rei Sal. hist. II antequam regressus Sertorius instruere pugnae suos- 
que retor. cum in excerptis, quibus veteres Sallustii editores usi sunt, haec sola inventa essent, 
antequam regressus Sertorius instruere pugnae suos, olim correctum est instrueret pugnae suos. 
scribendum erat potius instruei"e pugnae suos quiret. coniecturere autem debetur, quod es Gudiano 
codice Liudeniannus edidit, egressus. 

p. 247 Medio illius pro iJlo medio Sal. hisl. I diei medio. vitio Gudiani codicis, in quo di- 
serte notatum esse numerum libri II indicavit Iindemannus, in secundo bistoriarum libro haec posita 
sunt, quae olim in fragmentis primi libii recte edita erant addam aliud Sallustii exemplum, quod 
cum non indicato libro e Gudiano codice editum esset, item Neapolitani codicis auctoritate ad pri- 
mum Ubrum revocatur, p. 2f>7 queror (quero <-od.> illam rem Verg. Aen. I nec pl/ara qnerentem 
passa Venus, Salust. hist. I nam Syttae dominationem queri non audebat. ad eundem librum igitur 
referenda sunt quae es eodem Sallustii loco Donatus in Ter. Phorm. II 3, 24 citavit. sed eius verba, 
quae in editis exemplaribus corrupta feruntur, in tiunc fere modum videntur emendanda esse, „quam 
is aspernatur", ordo est „ob hanc quam hic aspernatur", Aizo8oai^. „quam" enim supra revocavit ad 
pueUam referens, ut (Verg. Aen. IV :;;");")) „quem regno Hesperio fraudo" et SaUustius „nam Syllae 
dominationem queri non atidebat", et interpositis quibusdam sequitur „qua offensus", hoc est domi- 
natione SyUae. x-iHonn autem, si verum est, non usitato apud grammaticoe figurae nomine usus 
Donatus dixit pro eo quod apud Servium in Verg. I. c <io5ioutoip«vls dicitur. 

p. 250 Obtrectans iUi Sal. hist. IIII Crassus obtrectans potius coUegae quam boni aut mali 
publici grauus exactor. in Gudiano codice, ex quo elocutionem antea omissam Lindemannus edidit, 
et in Perizoniano scriptum est gravis exactor, pro quo Kritzius Sall. hist. fragm. p. 353 gravis 
auctor, Dietschius p. 1<>4 gravis existimator scribendum coniecerunt ex Neapolitano codiee potius 
corrigendum est gnavus exactor. nam exactorem Sallustius dixit eo usu, quo vulgo dicebantur 
exactores operum, cuius usus exempla collegit Iipsius in Tac. ann. III 14. 

p. 25G Preluceo mihi lumine Sal. hist. IIII qui pretores facibus sibi prehteentes ambustas in 
trrfis sine cura reUquerant. Sallustii verba quo pertinerent, comparata Plutarchi narratione de 
expugnatione urbis Amisi . Lucull. c 19 ravTy. yao s^epeuvwvrs? utto >.ay.7uaS(i>v /. r A -avxa^oO cpui^ 
s-KpspovxE? auTol tx r^siTTa twv ob»r,y.aTwv /tafl-si7vov, Linkerus emeud. Sallust. p. 33 (Sitzungsberichte 
d. Wien. Akad. B. 13 1854) demonstravit et probata lectioue codicis Perizoniani, in quo quia pro 
qui scriptum esse Houvenus p. 2S adnotaverat, scripsit quia praedatores facibus sibi praelucentes 
ambustas in tectis sine cura reliquerant . eandem lectionem sua coniectura inventam proposuit 
Gustavus Wagner Zeitschr. f. Gymnasialw. BeroL a. 1855 p. 198. verum tamen neque quia, quamvis 
in manu scripto libro legatur, auctoritatem habet, neque faces in hac verborum compositione dici 
poterant ambustae, sed corrigendum potius quae praedatores facibus sihi praeluemtes ambusbis 
tectis sine ctvra reliquerant. 

p. 260 Successit Ulam rem Sal. hist. I cum murum hostium successisset, idem hist. III muros 
mccesserant, idem hist. II turmam equitum castra regis succedere et properationem explorare iubet. 
in fragmento tertii libri Lindemannus e Gudiano codice successerunt edidit, quod deinde editores 
fragmentorum receperunt; successerant m Perizoniano quoque et inMaii codicibus legitur. in frag- 
mento liln-i secundi, quod Lindemannus primus edidit, non videtur dubitandum esse quin prope 
munitionem explorare scripserit Sallustius. Bondami coniecturam prope statumem adscripsit Hou- venus p. 47: prope nationem coniecerat Maehlyus lahrb. £ Philol. v. LXXVII a. 1858 p. 79, proelii 
rationem Dietschius p. 50. 

p. 265 Vdcuus hac re Sal. hist, 1 uacua istam urbibus mUitari aetate, Cic. Philip. I uacui 
metu esse debemus . uacuus ab hac re, idem ab odio amicitia ira misericordia vacuum esse decet. 
Lindemannus. qui primus haec edidit, cum in Gudiano codice vacuam istam invenisset, va^uam 
istam urbern hominibus militari aetate legendum esse coniecit, ubi Houvenus p. 47 viris pro 
h&mmibus scripsit . correcta in archetypo, ut videtur, scriptura ita defendi poterit, ut scribatur 
mcuum istum laboribus militaris aetaMs . grammaticus autem Sallustii verba post Ciceronis exem- 
pium scripserat . uam Sallustii sunt ex Catil. c. 51 petita, quae deinde sequuntur, ab odio etc. 

Ex Ciceronis exemplis pauca adscribam . p. 221 Conclusit cum itto Cic. Siciliens. tecum tuum 
conclusisset . verba Ciceronis, quae, quoniam in Arusiani libris comipta erant, a Maio indicata 
non sunt, de Vblcario, equite Romano, leguntur haec in Verr.D 24,5*, qui, si eo animo esset, quo 
non modo egties Romanus, sed quivis liber debet esse, adspicere te postea non poktisset: inimicus, 
hostis esset tanta contumelia accepta, nisi tecum collusisset et tuae potius existi/maUoni servisset 
quum suae . abi tecum col/usisset in editis post Aldum exemplaribus vulgatum et unius codicis 
Lagomarsiniani auctoritate abHalmio confirmatum est: tamen collusisset in optimo Lagomarsiniano, 
tam coUusisset in reliquis legitur; tecum tum coUusisset ex libris ante Aldum impressis scripserat 
Zumptius. quod, quamvis ille de codicibus erraverit, iam auctoritate comprobatur Arusiani, cuius 
verba ita restituenda sunt, coniusit tecum Cicero Sicitiensi, tecum tum conlusisset . simile supple- 
mentum praebet aliud Ciceronis exemplum, qnod, quia is quoque locus a Maio indicatus non erat, 
ab editoribus Ciceronis neglectum esse video, p. 22() conscius huic rei Cic. de signis temeritaM meae 
et mendacio meo conscius . nam in libris Ciceronis in Vevr. IV 56, 124 meae omissum est. 

p. 232 Grratum tibi est Cic. Hortensio Lucutto guem noster aduentus et gratus et iucundus 
fuisse . coniecturis Italorum tribuendum est, quod Maius ex suis codicibus quidem pro quem et 
ex uno Varicano fuisset pro fuisse edidit . e quibus fuisset haud dubie verum est. sed pro quem. 
scribendum est gue . ad eundem autem Hortensii locum pertinent ea quae a scholiasta Qronoviano 
in Cic. in Verr. act. sec. I 20,54 p. 404 ed. Or. citata et a Madvigio disp. de AscoU. append. p. 30 
collato Arusiano ita emendata sunt, id manifestum fieri ex Hortensio dicdogo, „quum in vittam 
Lucutti ventum esset, omni apparatu venustatis ornatam" . his verbis igitur haec quae apud 
Arusianum leguntur iam ita continuanda sunt, cum in vittam LucuUi ventum esset omni apparatu 
venustatis ornatam, LucuUogue noster adventus et gratus et incundus fuisset . simile exemplum 
Ciceronis de rep. I 12, 18 indicavit Maius, dem cum essent perpauca mter se uno aut attero sjiatio 
conlocuti, Scipionique eorum adventus periucundus et pergratus fuisset. 

p. 251 Offendi apud vos Cic. pro Cornel. guid me apud eguites 11. ojfendissi dicebant . in 
excerptis Irontonis haec omissa necdum inter fragmenta orationum Comelianarum ab editoribus 
recepta sunt, quamquam a Garatonio in Cic or. p. Mil. c. 36 p. 321 ed. Or. edita erant . pro quid 
legendum esse gui monuit Garatonius, nisi potius aliguid scribendum est, cuius exemplum apud 
Arusianum sequitur, o/fendisti in me (,'ic. pro MUone (c. 36), guae si (sic codj vos oblivio cepit aut 
si in me aliguid offendistis, cur iit meo capite (capitur cod.) iuitur potius guam Milonis? 

p. 259 Reapse (repsa corr. repse cod^ pro ipsa re ( ic. de rep. reapse non ratione preceptio. 
in codice Ciceronis de rep. I 2. 2 legitur reapse non oratione perfectio, ubi unus Osannus raemora- 
bilem scripturae discrepantiam ex Arusiani libro adnotavit, sed vitiosam esse pronuntiavit . mihi 
certum esse videtur verum esse quod Arusianus legit, praeceptio . nara virtutem summorum in re 
publica virorum plus valere quam praecepta philosophorum his verbis scribit Cicero, nec vero habere 
virtutem satis est guasi artem aliguam, nisi utare; etsi ars quidem, cum ea non utare. scientia tamen ipsa teneri potest, virtus in usu sui tota posita est, usus autem eim est maximus civitatis 
gubematio et earum ipsarum rerum quae isti in angulis personant reapse, non oratione praeeeptio. 
praeceptionem autem earum rerum quae ad communem salutem utiles sunt iis tribui, non per- 
fectionem, disci poterat ex iis quae antea de Catone scripta sunt, quo omnes qui itsclem rekts stu- 
detmis quasi exemplari ad industriam virtutemque ducimur, et postea de bono cive, ergo iUe civis 
gui id cogit omnes imperio legumque poena, quod vix paucis perspadere oratione philosophi possunt, 
etiam iis qui iUa disputant ipsis est praeferendus doctoribus . ex quo simul illud apparet, in rerbis 
supra positis retinendum esse oratione, pro quo in Arusiani codice scriptum est ratione . rem et 
orationem similiter composuit Cicero de nat deor. I 44. 123 idque videns Epimrus retollit, oratione 
relinquit deos. I. Scholae Theologorum. 

a. Professorum or d i n ar i o r u m. 
IUSTUS IACOBI, Dr. 

I. Publice systemata Gnosticoriun exponet d. Sat. h. XII -I. 

II. Privatim 1) historiae ccclesiac partem priorcm usque ad Gregorium Magnum 
enarrabit sexies p. hebd. h. XI -XII. 2) tJicologiam symbolicam docebit quinis 
p. hebd. diebus h. XII-I. 
III. In seminario regio theolog-ico cxcrcitationes historicas moderabitur. 

CONSTANTINUS SCHLOTTMANN, Dr. 

I. Publice de David Straussio thcologo et philosopho lectiones habebit etiam iis, qui 
non ad theologica studia incumbunt, accommodatas semel p. hebd. d. Lun. 
h. V-VI. 
II. Privatim Psalmos interpretabitur quinquies p. hebd. h. IX-X. 
III. In seminario regio theologico exercitationes exegeticas Veteris Testamcnti moderari 
perget. Praeterea iterum eiusdem sodalibus, qui ad epigraphiccn semiticam 
incumbere cupiunt, inscriptiones interpretandas h. def. proponet. 

IULIUS KOESTLIN, Dr. 

I. Publice primam Ioannis cpistolam interpretabitur d. Sat. h. X-XI. 

II. Privatim 1) evangelium Ioannis interpretabitur quinquies p. hebd. h. X-XI. 

2) dogmatices partem priorem , quae christianam apologeticen et religionis 
philosophiam continet, quinquies p. hebd. h. VIII -IX tradet. 
III. In seminario regio theologico exercitationes systcmaticas moderari perget. 

WILIBALDUS BEYSCHLAG, Dr. 

I. Publice epistolam Iacobi interpretabitur d. Merc. h. XII-I. 

II. Privatim 1) utramque Pauli ad Corinthios epistolam interpretabitur quinis>p. hebd. 
scholis h. X-XI. 2) vitam Domini nostri Iesu Christi exponet quater p. hebd. 
h. XII -I. 

III. In seminario regio theologico exercitationes excgcticas N. Tcstamcuti ct homilcticas 

moderabitur. 

EDUARDUS RIEHM, Dr. Decanus. 

I. Publice ex instituto Lenziano 1) geographiam Palaestinae docebit d. Merc. h. III -IV. 
2) vaticinia Amosi explicabit d. Lun. et. Mart. h. IV-V. 
II. Privatim archaeologiam hebraicam tradet quater p. hebd. h. III- IV. 
III. Privatissime et gratis societatis Veteris Testamcuti studia colcutis exercitationes 
moderari perget d. Iov. h. VI -VIII. 

HERMANNUS HERING. 

I. Publice cpistolam Petri priorem explicabit d. Merc. h. IX-X. 

II. Privatim theologiae practicae partem priorem tradet quinis scholis h. VII -VIII mat. 
III. In seminario regio theologico exercitationes catecheticas moderabitur. 

1 b. Professorum extraordinar iorum. 
LEBR. FRANKE, Dr. 

Scholas non habebit. 

GUSTAVUS KRAMER, Un 

I. Privatim didacticen docebit d. Mart. et Ven. h. V-VI. 

II. In seminario regio theologico exercitationes pacdagogicas moderari perget d. Iov. 
h. V-VII. 

MARTINUS KAEHLER, Dr. 

I. Publice historiam ethices universam adumbrabit d. Iov. et Ven. h. IX-X. 
II. Privatim 1) fhcologiam cthicam docebit sexies p. hebd. h. VIII -IX. 2) meihodo- 
logiam et encyclopaediam studii theologici tradet d. Lun. Mart. et Merc. 
h. XII-I. 
PAULUS TSCHACKERT, Lic. theol. et Dr. phil. 

I. Publice hisforiaiu ccclesiasticam sacculi XIX. tradet d. Merc. et Sat. h. XII -I. 

II. Privatim 1) historiam dogmatum christianorum sexies p. hebd. docebit 

h. XI -XII. 2) historiam ecclesiasiicam recentions temporis (inde a refor- 
matione ecclesiae usque ad initium saeculi XIX) quater p. hebd. narrabit 
h. XII-I. 

III. Privatissime cxcrcitationes ad historiam ecclesiasticam pertinentcs h. def. mode- 

rabitur. 

c. Licentiatorum privatim docentium. 
GUILELMUS HERRMANN, Lic. theol. 

Privatim thcologiae cvangelicae historiam tradet quater p. hebd. h. IX -X. 

RUDOLPHUS SMEND, Lic. theol. et Dr. phil. 

Privatim libntin Iesaianum interpretabitur quinquies p. hebd. h. IX -X. II. Scholae Iurisconsultorum. 

a. Professorum ordinariorum. 

CAROLUS WITTE, Dr. 

I. Publice historiam corporis iicris civilis tradet d. Sat. h. XII - 1. 
II. Privatim hisioriaiu iuris Romani quotidie praeter d. Sat. exponet h. XII -I. 

HERMANNUS EITTING, Dr., Decanus. 

I. Publice praecepta iuris Romani de ordine iudiciorum privatorum tradet d. Sat. 

h. X-XI. 
II. Privatim 1) instihdiones iuris Romani docebit quotidie h. IX -X. 2) processum 
civilem imperii Germanici tradet quotidie h. VIII -IX. 

ERNESTUS MEIER, Dr. 

I. Publice de constitutione impcrii Germanici d. Sat. h. IX -X disseret. 
II. Privatim tractabit 1) ius publictcm cum Germanicum tum Borussicum d. Lun. Mart. 
Merc. Iov. Ven. h. IX-X. 2) ius geiztium d. Merc. et Sat. h. X-XI. 

ALFREDUS PERNICE, Dr. 

I. Publice in seminario iuridico excrcitationes iuns Romani moderari perget d. Lun. 

h. IV -VI. 
II. Privatim pandcctas praetermisso iure hereditario docebit quotidie h. VIII -X. 3 

ADOLPHUS DOCHOW, Dr. 

I. Publice in seminario iuridico exercifationes iuris criminalis moderabitur d. Ven. 
h. IV -V. 
II. Privatim docebit processum criminalem d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. X - XI. 

ALFREDUS BORETIUS, Dr. 

I. Publice ius cambiale docebit d. Merc. h. XI -XII. 

II. Privatim i) ius commerciorum Germanicum quinquies p. hebd. h. XI-XII docebit. 
2) imperii et iuris Ger?nanici historiam enarrabit quotidie h. XII -I. 

GUSTAVUS LASTIG, Dr. 

I. Publice in seminario iuridico exercitationes iuris civilis practicas moderabitur 

d. Iov. h. IV- VI. 
II. Privatim ius Germanicum privattim docebit d. Lun. Mart. Merc. Iov. Ven. 
h. VII -VIII. 

b. Doctorum privatim docentium. 
FRIDERICUS SCHOLLMEYER, Dr. 

I. Gratis ius familiarum Borussicum exponet d. Merc. h. X-XI. 

II. Privatim ius Borussicum privatum excepto iure familiarum docebit quotidie 
praeter d. Sat. h. XII -I. 
JOHANNES MERKEL, Dr. 

I. Gratis 1) historiam processus criminalis apud Romanos explicabit d. Merc. h. X-XI. 
2) Gai institutionum librum quartum interpretabitur d. Ven. h. X-XI. 
II. Privatim ius hereditarium Romanum tradet d. Mart. Merc. Ven. h. V-VI. III. Scholae Medicorum. 

a. Professorum or d i na r i o r um. 
JULIUS VOGEL, Dr. 

I. Publice historwm mcdicinae exponet d. Merc. h. V-VI. 
II. Privatim introductionem in medicinae studium tradet d. Iov. et Ven. h. V-VI. 

LUDOVICUS KRAHMER, Dr. Decanus. 

I. Publice artcm formulas medicas concinnandi tradet d. Merc. et. Sat. h. IX-X. 
II. Privatim medicinam forensem docebit d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. IX-X. 
THEODORUS WEBER, Dr. 

I. Publice exercitationibus clinicis ambulatoriis praeerit quotidie h. XII^-I 1 ^- 
II. Privatim 1) scholas clinicas habebit quotidie h. XP/g-XIIVa- V scholas policlinicas 
habebit quotidie h. def. 
ROBERTUS OLSHAUSEN, Dr. 

I. Publice morbos neonatorum tradet semel p. hjebd. hor. def. 

II. Privatim 1) scholas clinicas gynaecologtcas habebit quotidie h. IX-X. 2) opera- 
tiones obstetricias phantomate in usum adhibito docebit d. Mart. Merc. Ven. 
h. VIII -IX. 
THEODORUS ACKERMANN, Dr. 

I. Publice de anatomta pathologica pulmonum disseret d. Sat. h. III-IV. 
II. Privatim 1) pathologiavi et therapiam generalem una cum anatomia pathologica 
generali tradet d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. III -IV. 2) exercitationes et demon- 
strationes pathologico- anatomicas habebit quotidie h. IV-VI. HERMANNIS WELCKER, Dr. 

I. Publice situm viscerum demonstrabit hor. def. 

II. Privatim l) anatomiae partem secundam: angiologiam et neurologiam docebit 
d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. XI- XII 1 _>. 2) generationem et historiam cvolu- 
tiouis corporis kumani docebit d. Mart. et Ven. h. III -IV. 

RICARDUS VOLKMANN, Dr. 

I. Publice de orthopaedia disseret bis p. hebd. h. det. 

II. Privatim 1) operationibus chirurgicis in cadaveribus humanis instituendis praeerit 
quotidie h. VI -VIII mat. 2) scholas clinicas chirurgicas habebit quotidie 
h. X-XII. 

1ULIUS BERNSTEIN, Dr. 

I. Publice physicen in usum medicorum docebit d. Merc. h. XII -I. 
II. Privatim 1) physiologiae partem processus animales continentem docebit quotidie 
h. VII-VIII. 2) exercitationes physiologicas habebit bis p. hebd. h. IV-VI. 

ALFREDUS GRAEFE, Dr. 

I. Publice dc oculorum motus thcoria disseret d. Merc. h. IV-V. 

II. Privatim exercitationibus clmicis ophthaimiatricis praeerit d. Lun. et Iov. 

h. VII-VIIP/ 4 . 

FRIDERICUS STEUDENER, Dr. 

I. Publice de microscopii iisu disseret d. Merc. et Sat. h. IX-X. 
[II. Privatim 1) histologiam docebit d. Lun. Mart. Iov. Ven. h.X-XI. 2) exercitationes 
practicas liistologicas offert d. Lun. Merc. Ven. h. III-V. 

b. Professorum extraordinariorum. 

HERMANNUS SCHWARTZE, Dr. 

I. Publice anatomiam auris ct normalcm ct pathologicam docebit d. Ven. h. IV- V. 

II. Publice exercitatio?iibus policlinicis ad citrandos aurium morbos institutis praeesse 

perget d. Merc. et Sat. h. III -V. 

dicuiititr docebit d. Iov. et Ven. h. XII -I, Sat. h. X-XII. 

ERNESTUS KOHLSCHUETTER, Dr. 

I. Publice balncothcrapiam tradet d. Merc. et Sat. h. VI -VII. 

II. Privatim exercitationes diagnosticas in nosocomio urbano moderabitur d. Mart. 
Merc. Ven. Sat. h. VII -VIII. 

HENRICUS FRITSCH, Dr. 

Publice examinatorium et repehtorium artis obsteiriciac instituet semel per hebd. 
hor. def. 

c. Doctorum privatim docentium. 

ADALBERTUS IAHN, Dr. 

Privatim anatomiam topographicam docebit ter p. hebd. h. III -IV. 

LUDOVICUS HOLLAENDER, Dr. 

I. Privatim scholas clinicas ad dentium et oris morbos pertinentes habebit d. Mart. 

Iov. Sat. h. VIII- IX. 
II. Privatissime cursum offert, in quo res technicae et operationes in dentibus insti- 
tuendae tractabuntur dieb. et h. def. RICARDUS POTT, Dr. 

I. Gratis de vaccinatione disseret d. Mart. et Ven. h. III -IV. 
II. Privatim exercitatiouibus poiictinicis paediatricis praeerit quotidie h. II -III. 

ADOLPHUS SEELIGMUELLER, Dr. 

I. Gratis de infantium et puerortim paratysibus disseret d. Mart. h. VI -VII vespertin. 
II. Privatim dononstrationes clinicas morborum systematis nervorwm moderari pergfet 

d. Merc. et Sat. h. II -III. 
III. Privatissime cursum electrotherapiae offert. h. def. 

BERNHARDUS SOLGER, Dr. 

I. Gratis Darwinii thcoriam de generum animalium evolulione enarrabit d. Ven„ 
h. VIII-IX. 
II. Privatim 1) osteologiam et syndesmologiam docebit d. Merc. et Sat. h. VIII -IX. 
2) anatomiam comparativam animalium vertebratcrum tradet d. Mart. et Iov. 
h. IX-X. 

ALFREDUS GENZMER, Dr. 

I. Gratis 1) dc artc fasciarum applicaudarum disseret d. Merc. h. II- III. 2) de arte 
morbos chirurgicos dignoscendi disseret d. Sat. II -III. 
II. Privatim scholis cliuicis chirurgicis propaedeuticis praeerit et exercitationes fasciarum 
applicandarum moderabitur quater p. hebd. h. IP/^-IV, d. Merc. et Sat. 
h. III- IV. 

PAULUS KRASKE, Dr. 

I. Gratis hernias abdominates tractabit semel p. hebd. h. def. 
II. Privatim de ossium ct articulationum morbis disserere perget bis p. hebd. h. def. 

BERNHARDUS KUESSNER, Dr. 

I. Gratis de morbis reutcm disseret, semel p. hebd. h. def. 

II. Privatim 1) de morbis organorum digestionis disseret bis p. hebd. h. def. 2) artem 
percutiendi et auscultandi docebit ter p. hebd. h. def. 

FELIX MARCHAND , Dr. 

Gratis de cutis anatomia pathologica disseret bis per hebd. h. def. IV. Scholae Philosophorum. a. Professorum ordinariorum. 

AUGUSTUS ROSENBERGER, Dr. 

I. Publice capita selecta astronomiae interpretabitur d. Lun. et Iov. h. III -IV. 
II. Privatim introductionem in analysin infinitorum tradet quinquies p. hebd. 

h. XI-XII. 
III. Privatissime et gratis exercitia seminarii mathematict et physici semel p. hebd. 
hora commoda moderabitur. 

FRIDERICUS POTT, Dr. 

I. Publice 1) elementa linguae Sanscritae duce Boppii grammatica minore docebit 
d. Mart. et Ven. h. IV-V. 2) clemcnta linguae Sinensis tradet d. Merc. et 
Sat. h. XI-XII. 
II. Privatim grammaticam generalem sive philosophiam linguae tradet d. Mart. Merc. 
et Ven. h. III -IV. 


HERMANNUS WELCKER, Dr. 

I. Publice situm viscerum demonstrabit hor. def. 

II. Privatim 1) ai/atomiac partem secundam: angiologiam ct ncitrologiam docebit 
d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. XI-XII 1 /^ 2) generationem ct historiam cvolu- 
twnis corporis Jiumani docebit d. Mart. et Ven. h. III -IV. 

RICARDUS VOLKMANN, Dr. 

I. Publice de ortJiopacdia disseret bis p. hebd. h. det. 

II. Privatim 1) opcratioi/ib/ts cliirurgicis in cadaveribus humanis instituendis praeerit 
quotidie h. VI -VIII mat. 2) scJiolas clinicus cJ/iritrgicas habebit quotidie 
h. X-XII. 

IULIUS BERNSTEIN, Dr. 

I. Publice pJiysicen in usum medicorum docebit d. Merc. h. XII- 1. 
II. Privatim 1) pJiysiologiac partem proccssus aiunialcs coiitiiicntciu docebit quotidie 
h. VII-VIII. 2) exercitationes pJiysiologicas habebit bis p. hebd. h. IV- VI. 
ALFREDUS GRAEFE, Dr. 

I. Publice dc ocidorum motiis tJicoria disseret d. Merc. h. IV- V. 

II. Privatim cxcrcitatwnibus clifticis ophtJiatmiatricis praeerit d. Lun et Iov 
h. VII-VIII3/ 4 . 

FRIDERICUS STEUDENER, Dr. 

I. Publice de microscopii usu disseret d. Merc. et Sat. h. IX-X. 
[II- Privatim 1) Jiistologiam docebit d. Lun. Mart. Iov. Ven. h.X-XI. 2) exercitationes 
practicas histologicas offert d. Lun. Merc. Ven. h. III-V. 

b. Professorum extraordinariorum. 
HERMANNUS SCHWARTZE, Dr. 

I. Publice auatoiiiiam auris ct normalem et pathologicam docebit d. Ven. h. IV-V 
OTTO NASSE, Dr. 

I. Publice dc pJiysiologia sensuum disseret d. Merc. h. X-XII. 
II. Privatim pjiysiologiac experimentalis partem alteram de processibus qui vegetativi 
dicuntitr docebit d. Iov. et Ven. h. XII -I, Sat. h. X-XII. 
ERNESTUS KOHLSCHUETTER, Dr. 

I. Publice balneotherapiam tradet d. Merc. et Sat. h. VI -VII. 

II. Privatim cxcrcitationes diag?zosticas in nosocomio urbano moderabitur d. Mart 
Merc. Ven. Sat. h. VII -VIII. 
HENRICUS FRITSCH, Dr. 

Publice cxaminatorium et repehtorium artis obsteiriciae instituet semel per hebd. 
hor. def. 

c. Doctorum privatim docentium. 
ADALBERTUS IAHN, Dr. 

Privatim anatomiam topograpJticam docebit ter p. hebd. h. III -IV. 
LUDOVICUS HOLLAENDER, Dr. 

I. Privatim scJzolas clinicas ad dentium et oris morbos pcrtincntes habebit d Mart 

Iov. Sat. h. VIII-LX. 
II. Privatissime cursum offert, in quo rcs technicae et operationes in dentibus insti- 
tuendac tractabuntur dieb. et h. def. RICARDUS POTT, Dr. 

I. Gratis de vaccinatione disseret d. Mart. et Ven. h. III -IV. 
II. Privatim exercitationibus policliuicis paediatricis praeerit quotidie h. II - III. 

ADOLPHUS SEELIGMUELLER, Dr. 

I. Gratis de infantium et pucrorum paralysibus disseret d. Mart. h. VI -VII vespertin. 
II. Privatim demonstrationes clinicas morborum systematis nervorum moderari perget 

d. Merc. et Sat. h. II-III. 
III. Privatissime cursum electrotherapiae offert. h. def. 

BERNHARDUS SOLGER, Dr. 

I. Gratis Dartvinii thcoriam de generum animalium evoluiione enarrabit d. Vem 
h. VIII-IX. 
II. Privatim 1) osteologiam et syndesmologiam docebit d. Merc. et Sat. h. VIII -IX. 
2) anatomiam comparativam animalium vcrtcbratorum tradet d. Mart. et Iov. 
h. IX -X. 

ALFREDUS GENZMER, Dr. 

I. Gratis 1) de arte fasciarum applicandarum disseret d. Merc. h. II- III. 2) de arte 
morbos chirurgicos dignoscendi disseret d. Sat. II -III. 
II. Privatim scholis clinicis chirurgicis propaedeuticis praeerit et exercitationes fasciarum 
applicandar um moderabitur quater p. hebd. h. IH/ 2 -IV, d. Merc. et Sat. 
h. III- IV 

PAULUS KRASKE, Dr. 

I. Gratis hernias abdominales tractabit semel p. hebd. h. def. 

II. Privatim de ossium et articulationum morbis disserere perget bis p. hebd. h. def. 
BERNHARDUS KUESSNER, Dr. 

I. Gratis de morbis renum disseret, semel p. hebd. h. def. 

II. Privatim 1) de morbis organorum digestionis disseret bis p. hebd. h. def. 2) artem 
percutiendi et auscultandi docebit ter p. hebd. h. def. 

FELIX MARCHAND , Dr. 

Gratis de cutis anatomia fathologica disseret bis per hebd. h. def. IV. Scholae Philosophoruni. a. Professorum ordinariorum. 

AUGUSTUS ROSENBERGER, Dr. 

I. Publice capita selecta astronomiae interpretabitur d. Lun. et Iov. h. III -IV. 
II. Privatim introductionem in analysin infimforum tradet quinquies p. hebd. 

h. XI-XII. 
III. Privatissime et gratis exercitia seminarii mathematia et physici semel p. hebd. 
hora commoda moderabitur. 

FRIDERICUS POTT, Dr. 

I. Publice 1) elementa linguae Sanscritae duce Boppii grammatica minore docebit 
d. Mart. et Ven. h. IV-V. 2) elemcnta linguae Sinensis tradet d. Merc. et 
Sat. h. XI-XII. 
II. Privatim grammaticam generalem sive philosophiam linguae tradet d. Mart. Merc. 
et Ven. h. III-IV. 6 

EDUARDUS ERDMANN, Dr. 

I. Publice introductionem historicam in logicam offert singulis p. hebd. lectionibus 

h. IV-V. 
II. Privatim psychologiam docebit libellum a se editum (Grundr. d. Psychologie 
5. Aull. Leipzig 1873) secuturus quinquies p. hebd. h. V-VI. 

HERMANNUS ECNOBLAUCH, Dr., Decanus. 

I. Publice /) colloquia de rebus physicis atque seminarii excrcitia moderari perget 
d. Merc. h. VI-VIII vesp. 2) demonstrationibus ct cxcrcitationibus in usn 
instrumentorum horis commodis vacabit. 
II. Privatim physices secundam fartem sive lucis et caloris docirinam docebit experi- 
mentisque illustrabit quaternis p. hebd. scholis h. IX-X. 

GUILELMUS HEINTZ, Dr. 

I. Publicc sodalibus seminarii mathemaiid et physici chemiam tractantibus semel 

p. hebd. h. VI-VIII vesp. vacabit. 
II. Privatim chcmiam organicam quotidie h. VIII-IX et d. Sat. h. VIII-X docebit. 
III. Privatissime cxcrcitationcs analyticas disquisitionesque chemicas ct anorganicas et 
orgauicas in laboratorio chemico moderabitur quinquies p. hebd. h. VIII -IV 
,1.' Sat. h. VIII -XII. 

EDUARDUS HEINE, Dr. 

I. Publice theoriam /uiic/ioiiu/ii globi tam docebit quam ad quaestiones physicas 
applicabit et exercitationes in seminario mathematico instituet d. Merc. 
h. XI -1. 
II. Privatim arithmcticam sublimiorem docebit d. Lun. Mart. Iov. et Ven. h. XI -XII. 

ERN. IULIUS AUG. ZACHER, Dr. 

I. Publice littcrarum thcodiscarum monumenta antiquissima illustrabit d. Merc. et 
Sat. h. XII-I. 

II. Privatim Taciti Germaniam interpretabitur ratione habita antiquitatum Germani- 

carum d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. XII - 1. 
III. Privatissime et gratis societatis theodiscae bipar/t/ac cxcrcitationcs moderari perget 
d. Mart. et Ven. h. II. 

HENRICUS KEIL, Dr. 

I. Publice 1) scminarii philologici sodalibus Ciceronis Brutum interpretandum pro- 
ponet d. Lun. h. VIII -IX. 2) proseminarii philologici exercitationes mode- 
rabitur d. Iov. h. VIII -IX. 
II. Privatim 1) Homcri Iliadem interpretabitur et de origine carminum Homericorum 
disseret quaternis p. hebd. scholis h. XI-XII. 2) de Horatii poesi disseret 
et Hora/ii satiras ct epistulas interpretabitur binis p. hebd. scholis 
h. XI-XII. 

III. Privatissime et gratis societatem philologicavi moderabitur d. Lun. h. II -III 

HERMANNUS ULRICI, Dr. 

I. Publice historiam artium recentiorem adumbrabit d. Merc. et Sat. h. XII- 1. 
II. Privatim 1) logicam et theoriam cognoscendi docebit d. Lun. Mart. Iov. Ven. 
h. IV-V. 2) historiam philosophiae tradet iisdem diebus h. V-VI. 

CHRISTOPHORUS GIEBEL, Dr. 

I. Publice dc mammalibus Germaniae disseret d. Iov. et Ven. h. VIII -IX. 
II. Privatim craniologiam docebit d. Lun. Mart. Merc. h. VIII- IX. 
III. Privatissime et gratis exercitationes seminarii zoologici moderabitur h. def. IULIUS KUEHN, Dr. 

I. Publice 1) pathologiam plantartim tradet semel p. hebd. d. Sat. h. IX-X. 2) exer- 
citatioucs seminarii scientiae naiuralis applicatac bis p. hebd. hora commoda 
moderabitur. 
II. Privatim 1) agriculturam spccialciii adiunctis demonstrationibus practicis docebit 
quater p. hebd. d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. IX-X. 2) oeconomiam generalem 
exponet quater p. hebd. d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. XI-XII. 
III. Privatissime cxcrcitafioncs in laboratorio oeconomico-physiologico instituet quinquies 
p. hebd. h. VIII -IV. 
RICARDUS GOSCHE, Dr. phil. et Lic. theol. 

I. Publice 1) de cpochis litterarum hcbraicarum disseret d. Merc. h. VII- VIII. 2) prin- 

cipia litterarum artiumquc arabicarum exponet d. Merc. h. XII -I. 

II. Privatim 1) grammaticam arabicam docebit d.Lun. et Iov. h. VI- VII. mat. 2) Hamasae 

carmina selecta explicabit d. Merc., Sat. h. VI-VII mat. 3) elementa linguae pcr- 

sicac tradet et specimina faciliora interpretabitur d. Mart., Ven. h. VI- VII mat. 

ERNESTUS DUEMMLER, Dr. 

I. Publice in historiam Gcrmaniae introducet semel p. hebd. d. Merc. h. VIII -IX. 

II. Privatim historiam imperii Romanorum inde a Iulio Cacsarc enarrabit quater 

p. hebd. dieb. Lun. Mart. Iov. Ven. h. VIII -IX. 

III. Privatissime et gratis exercitationes seminarii historici moderabitur semel 

p. hebd. d. Merc. h. VI. 
RUDOLFUS HAYM, Dr. 

I. Publice philosophiae moralis seu ethiccs clcmcnta docebit d. Mart. Iov. Ven. h. V-VI. 
II. Privatim historiam litfcrarum Germanicarum a Gottschcdio ad nostram usque 
aetaicm quinis p. hebd. scholis enarrabit h. VIII -IX. 
GREGORIUS KRAUS, Dr. 

I. Publice cxcursioucs botanicas instituet d. Sat. h. pomeridianis. 
II. Privatim 1) clcmcnta botanices quotidie h. VII -VIII. 2) physiologiam plautarum 
d. Merc. h. IV-VI tradet. 

III. Privatissime 1) excrcitationes phytotomicas ct physiologicas h. def. 2) excrcitationes 

flantarum determiuandarum h. def. moderabitur. 

IV. Privatissime et gratis seminarium botanicum h. def. moderabitur. 
IOHANNES CONRAD, Dr. 

I. Publice de cura paupcruin (Armenpflege) semel p. hebd. disseret d. Merc. h. VI-VII. 
II. Privatim 1) oeconomiae ftoliticae secundam parfciu d. Mart. Merc. Iov. Ven. h. X-XI. 

2) statisticcn agrariam docebit d. Mart. et Ven. h. VII -VIII. 
III. Privatissime et gratis exercitatioucs seminarii oeconomico - politici et cxcrcitafioncs 
statisticas moderari perget. 
GUSTAVUS DROYSEN, Dr. 

I. Privatim historiam aevi noslri (inde ab a. 1815) enarrabit quater p. hebd. h. IX-X. 
II. Privatissime et gratis exercitationes scminarii historici moderari perget semel 
p. hebd.h. VI. 
ALFREDUS KIRCHHOFF, Dr. 

I. Publice 1) de mcthodo cognitionis ct instilutiouis geograpliicac disseret d. Ven. 

h. IV-V. 2) cxcrcitationcs gcographicas moderari perget d. Ven. h. V-VI. 
II. Privatim Asiam describet d. Lun. Mart. Iov. h. IV-VL 
EDUARDUS HILLER, Dr. 

I. Publice in seminario philologico Arisfophauis Thesmophoriazii sas tractabit et 

disputandi cxercitationes moderabitur d. Merc. et Sat. h. IX-X. 
II. Privatim historiam pocsis Romanae enarrabit d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. IX-X. GUILELMUS DITTENBERGER, Dr. 

I. Publice 1) in seminario regio philologico disputationes sodalium moderabitur 
d. Merc. h. X-XI. 2) proseminarii philologici sodalibus libellum de republica 
. Uheniensium interpretandum proponet d. Sat. h. X-XI. 
II. Privatim Demosthenis de corona orationem interpretabitur d. Lun. Mart. Iov. Ven. 
h. X-XI. 

HERMANNUS SUCHIER, Dr. 

I. Publice seminarii Romanici exercitationes moderabitur d. Mart. et Ven. h. IX-X. 

II. Privatim antiquissima monumenta linguae Francogallicae interpretabitur d. Mart. 

Merc. Iov. Ven. Sat. h. YIII-IX. 

CAROLUS a FRLTSCH, Dr. 

I. Publice geognosiam Germaniae centralis expliciibit d. Mart. h. VI- VII p. m. et 

excursionibus d. Sat. instituendis. 
II. Privatim /; geologiam docebit d. Lun. Mart. h. YII-IX Merc. h. VII -VIII 
2) feirographiam , pedologiae elementum, tractabit d. Lun. Mart. et Merc. 
h. XII-I. 

III. Privatissime et gratis 1) seminarium mineralogicum ct gcologicum. 2) exercitationes 

mineralogicas ci gcognosticas (una cum O. Luedecke) d. Merc. h. X-XII 
moderabitur. 

CAROLUS ELZE, Dr. 

I. Publice /) MiUoni fabulam cui inscribitur Samson Agonistcs interpretabitur 
d. Merc. h. X-XI. 2) scminarii Anglici cxcrcitationes moderabitur d. Merc. 
et Sat. h. IX-X. 

II. Privatim syntaxiii linguae Anglicac docebit d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. X-XI. 

b. Professorum extraordinariorum. 

HUG-0 EISENHART, Dr. 

I. Publice dc theoria vectigalium disseret d. Merc. et Sat. h. IV-V. 
II. Privatim oeconomiam nationalem docebit d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. IV-V. 

GUSTAVUS HERTZBERG, Dr. 

I. Publice historiam Alexandri Magni eiusque succcssorum, qui diadochi vocantur, 

enarrabit d. Lun. et Merc. h. XII -I. 
II. Privatim historiam migrationis populorum sive historiam et Romanorum et 
Germanorum inde a Constantino Magno usque ad Alboinum, tractabit d. Lun. 
Mart. et Iov. h. V-VI. 

ERNESTUS TASCHENBERG, Dr. 

I. Publice biologiam inscctorum docebit d. Merc. h. III -IV. 
II. Privatim cntomologiam univcrsalem tractabit d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. X-XI. 

III. Privatissime exercitationes entomologicas instituet d. Sat. h. II -IV. 

CAROLUS FREYTAG, Dr. 

I. Publice cxcursiones oeconomicas et demonstrationcs practicas instituet d. Sat. h. II- VII. 
II. Privatim 1) doctrmam de rerum rusticarum calculationc docebit d. Merc. h. III -VI. 
2) pecuariam rcm specialem docebit quinquies p. hebd. h. III -IV et X-XI. 
GEORGIUS CANTOR, Dr. 

I. Publice 1) exercitationes in seminario mathcmatico moderabitur d. Iov. h. VI-VIII. 
2) theoriae functionum ellipticarum partem altcram tradet d. Mart. et Ven. 
h. IX-X. 
II. Privatim gcomctriam analyticam quinquies p. hebd. docebit h. X-XI. MAXIMILIANUS MAERCKER, Dr. 

I. Publice dc terris uliginosis colcndis disseret d. Merc. h. VI -VII. 
II. Privatim chemiae agriculturae partem alteram docebit d. Merc. et Sat. h. XI -I. 
ALBERTUS WUEST, Dr. 

I. Publice elcmcnta mauiinarum doctrinae docebit d." Merc. h. VII -VIII. 
II. Privatim 1) artcm campos^exsiccandi tradet d. Mart. Ven. h. VII -VIII. 2) geomc- 
triam practicam cum exercitationibus mctiendi ct planandi agros docebit 
d. Merc. h. III-VI.| 
HENRICUS HEYDEMANN, Dr. 

I. Publice Thcocriti carmina II et XV interpretabitur d. Sat. h. VII-VIII. 
II. Privatim historiam artium apud Graecos et Romanos a fine belli peloponnesiaci usque 

ad Constantinum Magnum enarrabit d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. VII -VIII. 
III. Privatissime et gratis exercitationes archaeologicas moderari perget d. Sat. h. III -V. 
AUGUSTUS MUELLER, Dr. 

I. Publice grammatices Hebraicae exercitationes instituet libros Samuelis auditoribus 

cursim legendos propositurus d. Mart. et Ven. h. VII -VIII matut. 
II. Privatim 1) linguam Turcicam profitebitur binis horis def. 2) El-Mubarradi 
Librum cui el-Kdmil iuscribitur explicabit horis binis def. 

ALBERTUS LUDOVICUS EWALD, Dr. 

I. Publice historiaiu rcipublicae borussicac , inprimis ad eius formationem, constitu- 
tionem, administrationem spectantem exponet d. Merc. et Sat. h. IX-X. 
II. Privatim disciplinae saltuariae priorem partem tractabit d_ Mart. etVen. h. XII -I. 
111. Privatissime et gratis exercitationes ad historiam borussicam spectantes moderari 
perget d. Iov. h. VI -VIII. 

BERNHARDUS RATHKE, Dr. 

I. Publice 1) de aqicae et ignis usu disseret d. Iov. XII -I. 2) cxcursiones tcchno- 
logicas instituet d. Sat. h. pom. 
II. Privatim chemiam anorgaiiicam docebit d. Mart. Iov. Ven. h. IV -VI. 

HERMANNUS PUETZ, Dr. 

I. Publice fundamcnta therapiac gencralis , respiciens medicamenta a veterinariis 
frequenter adhibita docebit d. Lun. h. III- IV. 

II. Privatim 1) chirurgiam vetcrinanam una cum demonstrationibus clinicis d. Lun. 

Mart. Iov. Ven. h. VIII- IX. 2) dc propagatiouc animalium domesticorum 
respiciens auxilia ante, inter et post partum ferenda atque morbos animalium 
neonatorum disseret d. Merc. et Sat. h. VIII -IX. 
GUILELMUS SCHUM, Dr. 

I. Publice de antiquitatibus medii aevi historicis disseret d. Sat. h. VIII -IX. 
II. Privatim 1) rcs gcstas Romanorum pontijicum inde a papali dignitate constituta 
usque ad concilium Basiliense enarrabit d. Mart. et Ven. h. III -IV. 2) Lati- 
nam et Germanicam mcdii aevi palaeographiam docebit legendisque eius 
aetatis codicibus auditores exercebit d. Lun. Merc. Iov. h. III -IV. 

III. Privatissime et gratis exercitahones diplo?naticas moderabitur d. Lun. h. VI -VIII. 

ERNESTUS SCHMIDT, Dr. 

I. Privatim 1) chemiam pharmaccuticam anorganicam docebit d. Lun. et Merc. h.IV-VI. 

2) de venenis inquirendis disseret d. Ven. et Sat. h. XII- 1. 
II. Privatissime et gratis colloquia de rebus chcmicis pharmaceuticis bis p. hebd. 
h. def. habebit. 

2 10 

ANTONIUS OBERBECK, Dr. 

I. Publice de mechanica phystca disseret d. Merc. et Sat. h. VIII -IX. 
II. Privatim theoriam clcc/rici/atis c/ magnetismi docebit d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. XII-I. 

c. Doctorum privatim docentium. 
HENRICUS KRAUSE, Dr. 

I. ( iratis Pindari carmina Olympica bis p.hebd. interpretabitur d. Mart. et Ven. h. IV-V. 
II. Privatim historiam brevem doctrinarum philologicarum enarrabit bis p. hebd. 
«1. I.un. et lov. h. V-VI. 
SEBASTIANUS CORNELIUS. Dr. 

I. Gratis meteorologiam et climatologiam docebit d. Merc. et Sat. h. IX-X. 
II. Privatim capita selecta mechanices et machinarum doctrinae exponet d. Lun. et 
lov. h. IX-X. 
DAVID BRAUNS, Dr. 

Privatim 1) mineralogiam tractabit quatrrnis p. hebd. scholis h. XI -XII. 2) crystallo- 
graphiam tradet [d. Mart. et Ven. h. XII-I. .3) dc palaeon/olugia disseret 
ter p. hebd. h. def. 
ENNO IUERGENS, Dr. 

I. Gratis exercitationes in calculo integrali moderabitur d. Mart. et Ven. h. X-XI. 

II. Privatim calculum integralem exponet quaternis p. hebd. scholis h. VIII-IX. 
AUGUSTUS KROHN, Dr. 

I. Gratis elementa philosophiae linguarum tradet d. Merc. et Sat. VIII- IX. 
TI. Privatim philosophiam religionis christianae docebit d. Lun. Mart. Iov. Ven. 
h. VIII -IX. 

III. Privatissime et gratis Augustini librum dc civitate dei interpretabitur. 
GUNTHERUS THIELE, Dr. 

I. Privatim logicam ci cognusccndi theoriam docebit, libellum suum (Grundriss der 
Logik und Metaphysik etc. Halle. 1878) secuturus, quater p. hebd. h. def. 
II. Privatissime et gratis exercitationes philosophicas moderabitur bis p. hebd. h. det. 
HUGO GERING, Dr. 

I. Gratis historiam literarum Anglosaxonicarum enarrabit d. Merc. h. VII -VIII. 
II. Privatim gra/umaticam Angtosaxomcam docebit selectaque linguae Anglosaxonicae 

monumenta interpretabitur d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. VII - VIII. 
III. Privatissime et gratis cxercitationes theodiscas moderari perget semel p. hebd. h. def. 
CONRADUS ZACHER, Dr. 

I. Privatim Gnalteri de Vogekveide carmina interpretabitur d. Mart. et Ven. 
h. X-XI. 

II. Privatissime et gratis Aristotelis Artem poeticam interpretandam proponet semel 
p. hebd. h. def. 
HERMANNUS PAASCHE, Dr. 

Privatim de reditibus publicis ter p. hebd. disseret d. Mart. Iov. Ven. h. V-VI. 
IOANNES SCHMIDT, Dr. 

Itinere impeditus scholas non habebit. 
OTTO LUEDECKE, Dr. 

I. Privatim lj principalia mineralia tractabit d. Merc. Iov. h. VI -VII p. m. 2) mine- 
ralogiam microscopicam docebit d. Merc. Iov. h. VIII -IX. 

II. Privatissime et gratis 1) exercitationes mineralogicas instituet una c. professore 

C. a Fritsch d. Merc. h. X-XII. 2) strata Germaniae centralis in excursionibus 
geologicis perspicienda explicabit h. def. 11 

RUDOLFUS CREDNER, Dr. 

I. Gratis elcmenta orographiae tractabit semel p. hebd. d. Sat. h. VII -VIII. 
II. Privatim physicam geographiam Germaniac docebit bis p. hebd. d. Iov. et Ven. 

h. VII -VIII. 
111. Privatissime et gratis excursiones gcografhicas instituet ad illustranda praecipue 
elementa orographica h. et d. def. V. Scholae lectorum publicorum. 

ROBERTUS FRANZ, Dr., Director musices. 

I. Publice harmonicen modorumquc doctrinam semel p. hebd. tradet. 
II. Privatim cursum practicum artis symphoniacac semel p. hebd. instituendum offert. 
OTTO REUBKE, artis musicae lector academicus. 

I. Privatim thcoriam artis compositionisquc musicac docebtt binis p. hebd. horis 

postea definiendis. 
U. Privatissime et gratis cxcrcitationcs societafis academicae canendi cansa institutac 
diriget h. def. 
CAROLUS AUE, Dr. , linguae Anglicae magister academicus. 

I. Privatim 1) liuguac Anglicac rudiiiicnta docebit d. Lun. et Iov. h. III-IV. 2) Shakc- 
spcarii fabulam quae inscribitur thc Merchant of Venice commilitonibus 
interpretandam proponet d. Mart. et Ven. h. III -IV. 
II. Privatissime et gratis excrcitationcs in scminario Anglico moderari perget d. Lun. 
et lov. h. IX -X. 
BERNPIARDUS WARDENBURG, Dr.. linguae Francogallicae magister academicus. 

I. Publice syntaxin linguae Francogallicac etpraeceptis et usu tractare perget semel 
p. hebd. h. def. 

II. Privatim Petri Cornelii Cinnam tragoediam sermone Francogallico additisque 

colloquiis explicabit et Anderscui narrationem quae inscribitur Improvisator 
in Francogallicum sermonem convertendam proponet d. Mart. et Ven. 
h. X-XI. 
III. Privatissime et gratis scminarii Romanici exercitationes moderari perget d. Mart. 
et Ven. h. XI -XII. YI. Artium exercitia. 

I. Artem equitandi in hippodromo regio docebit Andre de Axleben-Magnus. 
II. Artem rudibus batucndi profitetur Loebeling. 

III. Saltandi artcm monstrabit Rocco. 

IV. Artcm delineandi atque pingendi bis p. hebd. h. def. privatim docebit H. Schenk. 2* 12 
VI 1. PYBUCA DOCENDI DISCENDIQVE SVB8IDIA. 

I. Biblioiheca academica civibus universitatis patebit d. Merc. et Sat. h. X-XII et II -IV, itemque 

d. Lun. Mart. Iov. Ven. h. IX- 1. — Bib/iotheca usui studiosorum litterarum destinata d. Mart. 
h. IX-X et d. Ven. h. II - III. — Bibliotheca seminarii philologici d. Merc. et Sat. h. II -III. 
— Bibliotheca Hungarica d. Merc. h. II -III. — Bibliotheca iuridica d. Lun. Mart. Iov. Ven. 
h. II-IV. 

II. Apparatus palaeographo -dipiomatici inspiciendi copiam faciet Schum d. Merc. h. II -III. 

III. Museum momtmentorum artis antiquae d. Merc. et Sat. h. XI -XII inspiciendi copiam faciet 

Heydemann. 

IV. Collectionem imaginum aere incisarum d. Iov. h. XI -I inspiciendi copiam faciet Ulrici. 
V. Specula ustronomica patebit praefecto Rosenbergero. 

VI. Museum physicum. Huic praeest Knoblauch. 
VII. Ergasterium chemicum. Huic praeest Heintz. 
VIII. Horlus botanicus et herbarium academicum. His praeest Kraus. 
IX. Museum mineralogicum iis qui studiis mineralogicis iam operam dederunt d. Mart. h. II -IV 

aperiendum curabit a Fritsch. 
X. Museum zoologicum h. I - 111 d. Merc. aperiendum curabit Giebel. 

XI. Theatrum anatomicum et musea tam anatomicum quam zooiomicum, quibus accedunt Mecke/ii 
collectiones anatomicae. His praesunt Welcker et Steudener. 

XII. Nosocomia clinica i) medicum, 2) chirurgicum, 3) obstetricium. His praesunt Weber, Volk- 

mann, Olshausen. 

XIII. Apparalus anatomiae pathologicae. Huic praeest Ackermann. 

XIV. Apparatus pharmacologici inspiciendi copiam faciet d. Merc. h. I-III Krahmer. 
XV. Museum technologicum. Huic praeest Knoblauch. 

XVI. Apparatus oeconomicus. Huic praeest Kuehn. 

XVII. Societatis Thuringo-Saxonicae ad investigandas patriae antiquitates institutae apparatus et 
monumenta antiqua inspiciendi copiam faciet Duemmler. VIII. SEMINARIA. I. Thco/ogicum. Exercitationibus exegeticis V. T. praeest Schlottmann, N. T. Beyschlag, 
historicis Iacobi , systematicis Koestlin, homileticis Beyschlag, catecheticis Hering. 
II. Paedagogicum. Huic praeest Kramer. 

III. Iuridicum. Hoc Pernice, Dochow, Lastig moderabuntur. 

IV. Phiio/ogicum. Huic praesunt Keil, Hiller, Dittenberger. 
V. Romanicum. Huic praeest Suchier. 

VI. Angiicum. Huic praeest Elze. 

VII. Historicum. Huic praesunt Duemmler et Droysen. 

VIII. Maihematicum omniumque disciplinarum physicarum. Huic praesunt Rosenberger, Knoblauch, 

a Fritsch, Heintz, Heine, Giebel, Kuehn, Kraus. 
IX. Physio/ogicum. Huic praeest Bernstein. 
X. Pharmaceuticum. Huic praeest Heintz. 
XI. Oeconomicitm. Huic praeest Kuehn. 
XII. Oeconomico-po/iticum. Huic praeest Conrad. SCHOLAE HORARVM ORDINE DESCRIPTAE. I. THEOLOGORVM. II. IVRISCONS. III. MEDICORVM. IV. PIIIU>soi'ii<>l:VM. VIII -IX. VIII -X. 
VIII -XII. 

VIII -IV. Hering theol. pract. I. 
[53- Koestlin dogmat. I. 
[5].Kaehlerethic.[6]. SchlottmannPsalm.[5]. 
Smend lib. Iesaian. 
[5]. Hering ep.I.Petri 
[1]. Herrmann hist. 
theol. [4]. Kaehler 
hist. ethices [2]. Lastig ius germ. priv. 

[5]. Fitting process. civ. [6]. Pernice pand. [6]. Kohlschiitter balneo- 
therap. [2]. Volkmann operat. chi- 
rurg. [6]. 

Bernstein physiolog. 
experim. [6]. Kohl- 
schutter exercit. dia- 

gnost. [4]. Gosche gramm. arab. [2]. Idem 
Hamasae carm. [2]. Idem ling. 
pers. [2]. M- Graefe schol. 

ophthalmiatr. Olshausen operat. ob- 
stetr. [3]. Hollaen- 
der schol. clinicas 
odontiatr. [3]. Solger 
osteol. et syndesm. [2]. 
Idem theor. Darwinii Gosche epoch. litt. hebr. [1]. 
Kraus elem. botan. [6]. Con- 
rad statist. agrar. [2]. a Fritsch 
geolog. [1]. Wuest mach. doctr. 
[1]. Idem art. camp. exsicc. [2]. 
Heydemann Theocrit. idyl. [1]. 
Idem hist. art. ap. Graec. et 
Rom. [4]. Mueller gramm. hebr. 
[2]. Gering hist. litt. anglos. 
[1]. Idem gramm. anglos. [4]. 
Credner elem. orogr. [1]. Idem 
phys. geogr. Germ. [2]. a Fritsch geolog. [2]. Fitting institut. [6]. 
Meier ius publ. [5]. 
Idem const. imp. [1]. Krahmerart. form.med. 
concinn. [2]. Idem 
med. forens. [4]. Ols- 
hausen schol. clinic. 
gynaecol. [6]. Steu- 
dener de microscop. 
usu[2]. Solgeranatom. 
compar. anim. vertebr. 

w- Heintz chem. organ. [5]. Keil 
sem. philol. [1]. Idem prosem. 
pliilol. [1]. Giebel mamm. Germ. 
[2]. Idem craniol. [3]. Duemm- 
ler introduct. in hist. Germ. [ij. 
Idem hist. imp. rom. [4]. Haym 
hist. litt. germ. [5]. Suchier 
antiq. mon. ling. francog. [5]. 
Puetz chirurg. veter. [4]. Idem 
propag. animal. domest. [2]. 
Schum antiq. med. aev. hist. 
[1]. Iuergens calcul. integr. [4]. 
Krohn elem. phil. ling. [2]. 
Idem phil. rel. christ. [4]. 
Oberbeck mech. phys. [2]. 
Luedecke mineral. microsc. [2]. 

Heintz chem. organ. [1]. 

Heintz exerc. chem. anal. [1]. 

Heintz exerc. chem. anal. [5]. 
Kuehn exerc. in labor. oec. 
phys. [5]. 

Knoblauch luc. et calor. [4]. 
Kuehn pathol. plant. [1]. Idem 
agric. spec. [4]. Droysen hist. 
aev. nostri [4]. Hiller sem. 
philol. [2]. Idem hist. poes. 
rom. [4]. Suchier sem. roman. 
[2]. Elze sem. anglos. [2]. 
Cantor funct. ellipt. [2]. Ewald 
hist. reipubl. boruss. [2]. Cor- 
nelius meteorol. et climatol. [2]. 
Idem mech. et mach. doctr. [2]. 
Aue sem. angl. [2]. 

Conrad exerc. statist. [1]. II Koestlin ev. Ioh. [5]. 
Idem ep. I. loh. [1 . 
Beyschlag cp. I. et II. 

ad Corinth. [5]. Fitting proc. civ. Rom. 
[1]. Meier ius gent. 
[2]. Dochow proc. 
crini. [4]. Scholl- 
meyer ius fam. Bor. 
[1]. MerkelGaii inst. 
lib. IV. [1]. Idem 
hist. proc. crim. Rom. Iacobi hist. e 
Tschackert 

[5]. ccl. I. [6]. 
hist.dogm. Boretius ius 1 ommerc. 
[5]. Idem ius camb. III MKh 1 Steudener histolog. 1 1 1. Conrad oec. polit. se 
Dittenberger sem. 
Idem prosem. philol 

Demosth. dc coron. 
Milt. Sams. Agon. 
synt. ling. angl. [4]- 
berg entomol. univ. 
tag pecuar. rcm. 
Cantor geom. anal. 
gens exerc. in calc. 
Zacher iun. Gualt. 
wcide [2]. c. part. [4]. 

philol. [".]. 

. [.]. Idem 
[4]. Elze 

[.]. Idem 
Taschen- 
[4]. Frey- 
spec. [2]. 
[5]. Iuer- 
iategr. [2]. 
de Vogel- 1 Fritsch 

excrc. mi Volkmann scliol. clin. 
chirurgic. [6]. Nasse 

physiol. expcr. part. 
alter. [1]. Idem phy- 
siol. scns. [1]. Welcker anat. vasor. 1 Rosenberger analy 

et ncrv. [4]. cum Luedecke 
geogn. [1]. Kaehler method. et 
encycl. [3]. Beyschlag 
vitam Iesu (4]. Idem 
ep. Iac. [1]. Iacobi 
Gnost. systemata [l |. 
Idem symbolic. [5]. 
Tschackert hist. eccl. 
recent.[4]. Idem hist. 
eccl. saec. XIX. [2]. Witte hist. iur. Rom. 
[5]. Idem hist. corp. 
iur. civ. [1]. Boretius 
hist. imp. et iuris 
Germ. [6]. Scholl- 
meyer ius Boruss. 
priv. [5]. Weberschol.clinic. [6]. Bernstein pln -. mi '1. 
[1]. Nasse physiol. 
exper. p. aller. [2]. III -V. 
III -VI. Riehm archaeol. bebr. 
[4]. Idem geograph. 
Palaest. [1]. Pott exeicit. policl. 
paed. [6]. Seelig- 
miiller clinic. nerv. 
[2]. Genzmer de arte 
fasciar. applic. [1]. 
Idem dign. morb. 
chirur. [1]. , infin. [5]. 
Pott ling. sinens. [2]. Heine 
arithm. sublim. [4]. Keil Hom. 
Iliad [4]. Idem Horat. poes. 
[2]. Kuehn oec. gener. [4]. 
Brauns miner. [4]. 

Heine funct. globi [1]. Maercker 
chem. agric. [2]. 

Zachersen.moii.antici.theod. [2]. 
Idem Tac. Germ. [4]. Ulrici 
hist. art. rcc. [2]. Gosche litt. 
ar. [1]. aFritsch petrogr. [3]. 
Hertzberg hist. Alex. Magn. 
[2]. Ewald discipl. saltuar. [2]. 
Rathke aquae et ignis us. [1]. 
Schmidt venen. inquir. [2]. 
Brauns crystallogr. [2J. Ober- 
beck theor. electr.etmagnet. [4]. 

Zacher sen. soc. theod. exerc. 
[2]. Keil soc. philol. exerc. [1]. Taschenberg exerc. entom. [1]. Freytag [']■ Ackermann anatom. Rosenberger astron. [2]. Pott 

pathol. pulm. [1]. gramm. gener. [3]. Taschen- 

Idempathol.ettherap. berg biol. insect. [1]. Freytag 

gener. [4]. Welcker pecuar. rem spec. [3]. Puetz 

gener. et evolut. corp. therap. gener. [1]. Schum res 

hum. [2]. Iahn ana- gest. Rom. pontif. [2]. Idem 

tomiam topogr. [3]. lat. et germ. med. aev. palaeogr. 

Pott vaccinat. [2]. [3]. Aue elem. angl. [2]. 

Genzmer schol. clin. Idem Shakesp. Merch. o 

chir. propaed. [4]. [2]. i Steudenerexerc.histol. 
[3]- Heydemann archaeol. [1]. Freytag rer. rust. calcul. [1 1. 
Wuest geom. pract. [1 1. HORA. 


I. THEOLOGORVM. 


II. IVRISCONS. 


III. MEDICORVM. 


IV. PHILOSOPHORVM. 


IV-V. 


Riehm Amos [2]. 


Dochow exerc. iur. 


Graefe ocul. mot. theor. 


Pott Hng. sanscr. [2]. Erdmann 


crim. [1]. 


[1]. Schwartze anat. 
aur. [1]. 


Intr. hist. in logic. [1]. Ulrici 
logic. [4]. Kirchhoff method. 
geogr. [1]. Eisenhart theor. 
vectig. [2]. Idem oecon. nation. 
[4|. Krause Pind. carm. olymp. 

w. 


IV-VI. 
Pernice exercitat. iur. 


Ackermann exercitat. 
pathol. anat. [6]. 


Kraus physiol. plant. [1]. Kirch- 
hoff Asiam [3]. Rathke chem. 


Rom. [1]. Lastig 


exerc. inr. civ. pract. 


Bernstein exercitat. 


anorg. [3]. Schmidt chem. 


[!]• 


physiol. [2]. 


pharm. anorg. [2]. 


V-VI. 


Schlottmann D.Strauss 


Merkel ius hered. Rom. 


Vogel hist. med. [1]. 


Erdmann psycholog. [5]. Ulrici 
[1]. Kramer didact. 


[3]- 


Idem introd. in stud. 


hist. philos. [4]. Haym ethic. 
M- 
medic. [2]. 


elem. [3]. Kirchhoff exerc. 
geogr. [1]. Hertzberg migrat. 


popul. [3]. Krausehist. doctr. 


philol. [2]. Paasche redit. 


publ. [3]. 


VI -VII. 


Kohlschiitter balneo- 
therap. [2]. Seelig- 


Conrad curampaup. [1]. aFritsch 
geognos. Germ. centr. [1]. 


miiller puerorum pa- 


Maercker terr. uliginos. colend. 
ralys. [l]. 


1 1 1. Luedecke princip. miner. 


VI -VIII. 
Knoblauch colloq. de reb. phys. 
atq. sem. exerc. [1]. Heintz 


sem. chem. [1]. Duemmler 


exerc. sem. hist. [1]. Conrad 


exerc. sem. oec. pol. [1]. Droy- 


sen exerc. sem. hist. [1]. Can- 


tor sem. math. [1]. Ewald 


exerc. boruss. [1]. Schum 
exerc. diplom. [1]. 16 HORIS DEFINIKMHS. SOHOLAE 
THEOLOGORVM. BOHOLAE 

\ LTORVM SOHOLA* 
MEDICORVM. S< IIOI.AE 

PHILOSOPHORVM. Schlottmann epigr. semit. 
Riehm societ. V. T. cxeg. 
Tschackert exercit. hist. Weber schol. policlin. 
[0]. Olshausen morb. 
neonat. [i]. Welcker 
sit. visc. [i]. Volkmann 
de orthopaed. [i]. Fritsch 
exam. et rep. de arte 
obstet. Hollaender curs. 
Oper. ilcnl. Sceligmuller 
curs. electrother. Kraske 
hern. abdom. [i]. Idem 
de oss. et articul. morbis 
[2]. Kuessner morb. 
renum [1]. Idem morb. 
org. digest. [2]. Idem 
percuss. et auscult. [3]. 
Marchand anat. cutis 
pathol. [2]. Rosenberger ezerc. sem. [1]. 
Knoblauch usum inslrum. Gie- 
bel exerc. sem. zool. [1]. Kuehn 
excrc. sem. seient. natur. applic. 
[2]. Kraus excurs. botan. [l]. 
Idem excurs. phytot. Idem 
exerc. plant. determ. Idemsem. 
bot. aFritsch cxcurs. geognost. 
[1]. Idem sem. miner. et geol. 
Mueller ling. turc. [2]. Idem 
El-Mubarradi 2 1. Rathke excurs. 
technol. [1]. Schmidt colloq. 
de reb. chem. pharm. [2]. 
Brauns palaeont. [3]. Krohn 
August. de civit. Dei. Thiele 
logic. |4]. Item exerc. philos. 
[2] Gering exerc. theodisc. [ij. 
Zacher iun. Aristot. art. poet. 
[1]. Luedecke strata Germ. 
austral. Credner excurs. geogr. Index domorum , in quibus habitandi copia a civibus huius urbis facta est com- 
militonibus, cum pretiis habitationum apud actuarium universitatis 0. Nittritz in 
aedibus administrationi rerum academicarum destinatis inspici potest. UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA 3 0112 023660654